Philip-Couillard

شهروند- علی شریفیان: فیلیپ کویارد، رهبر حزب لیبرال کبک در انتخابات میان دوره ای روز دوشنبه نهم دسامبر توانست به آسانی با به دست آوردن بیش از ۵۰ درصد آرا در حوزه اوترمونت مونترال به پیروزی برسد. حزب کبکی ها و حزب ائتلاف برای آینده کبک هیچکدام بر اساس یک رسم در عرف سیاست، در این حوزه برای رقابت با رهبر حزب لیبرال که حزب اپوزیسیون رسمی دولت کبکی هاست، کاندیدایی معرفی نکرده بودند. با این پیروزی فیلیپ کویارد که از ماه مارس به رهبری حزب لیبرال انتخاب شده در نشست های سال آینده در مجلس ملی کبک حضور خواهد یافت. در حوزه ویوو، یکی دیگر از حوزه های انتخاباتی مونترال هم دیوید هورتل از حزب لیبرال به پیروزی رسید. با وجود پیروزی لیبرال ها در این انتخابات در ترکیب شمار نمایندگان در مجلس کبک هیچ تغییری به وجود نیامد. حزب کبکی ها ۵۴ ، حزب لیبرال ۵۰ ، حزب ائتلاف برای آینده کبک ۱۸ و حزب دست چپی همبستگی کبک ۲ کرسی را در مجلس ملی کبک که ۱۲۵ کرسی دارد، در اختیار دارند.