Jesus-Statues

شهروند- علی شریفیان: در اوائل دسامبر یک مجسمه مسیح که با اندازه های طبیعی، مسیح را در شکل و شمایل یک خانه به دوش ساخته و مجسم کرده است، در شهر المیرای انتاریو، به طرزی مشکوک ناپدید شد. این مجسمه هنوز روکش برنز ندارد و از گچ و به وسیله تیموتی شامالز هنرمند هنرهای تجسمی ساخته و در حیاط کلیسای سینت استفان این شهر با نام  Whatsoever You Do (هر کاری که بکنی)، به نمایش گذاشته شده بود. این مجسمه نامتعارف مسیح مورد توجه بسیار پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان قرار گرفته و به خاطر باریک بینی شامالز در نشان دادن این که مسیح غمگسار و  همدرد خانه بدوشان است، این هنرمند را از سوی پاپ مورد تشویق فراوان قرار داده بود.

زمانی که مجسمه ناپدید شد، شامالز در مصاحبه با رادیو سی بی سی گفت که گمان می برد یکی از مومنان و باورمندان عیسی مسیح از این که مسیح در هیبت یک خانه بدوش ساخته شده، احساساتش جریحه دار شده و آن را دزدیده و پنهان کرده تا در انظار عمومی به نمایش گذاشته نشود، اما اکنون می گوید خیلی خوشحال شده که این یک سرقت معمولی بوده، و سارقی که مجسمه را برگردانده، مورد تحسین قرار داد.