شهروند علی شریفیان: برخلاف انتظار نرخ تورم در کانادا در ماه ژانویه به یک و نیم درصد رسید. اقتصاد دانان پیش بینی کرده بودند که تورم یک و سه دهم درصد افزایش یابد. فاکتورهای عمده این افزایش دور از انتظار بالا رفتن هزینه مسکن، حمل و نقل و قیمت مواد غذایی ذکر شده است. قیمت بنزین به طور متوسط در کل کانادا در ماه دسامبر ۴ و ۶ دهم و در ماه ژانویه ۴ و ۷ دهم درصد افزایش یافت و بالا رفتن بهای بنزین همیشه بر هزینه حمل و نقل و قیمت مواد غذایی می افزاید. این بالاترین میزان افزایش نرخ تورم در کانادا از سال ۲۰۱۲ بدین سو بوده است.

toronto