شهروند علی شریفیان: روز دوشنبه ۲۴ فوریه راندی فرانکز یکی از مقامات پلیس تورنتو در مرکز پلیس به خبرنگاران خبر داد money

که پلیس تورنتو با انجام عملیاتی موفق شده مجموعا ۲۰۰ کیلوگرم ماری جوانای تولید بریتیش کلمبیا و دو میلیون دلار پول نقد را در مکان های مختلف کشف وضبط کنند. این مقام پلیس به نمایندگان رسانه ها توضیح داد که این موفقیت با کمک یک شرکت حمل و نقل جعبه های پستی و کالا امکان پذیر شده است. باند درگیر در قاچاق ماری جوانا از بی سی به تورنتو قسمتی از محموله های قاچاق خود را با بسته بندی های دقیق به وسیله شرکت های حمل و نقل انجام می داده اند. کارکنان یکی از شرکت ها پس از اینکه یکی از جعبه ها را باز می کنند و می بیند که محتوای آن ماری جواناست، به پلیس خبر می دهند. در این رابطه چند نفر که ساکن تورنتو و برمپتون انتاریو هستند، دستگیر شده اند و پلیس توانسته همچنین از صندوق های امانت های بانکی این افراد جمعا مبلغ دو میلیون دلار پول نقد هم به دست بیاورد.