legamیاران گرامی و مردم انسان دوست!

شادباش نوروزی ما را بپذیرید. کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام (لگام) در سال گذشته به یاری شما و با پافشاری برخواست های انسانی و حقوق مردمی توانست اراده ی خود را برای ادامه ی کوشش در مخالفت با مجازات اعدام تقویت کند و ارتباط خود را با فعالان حقوق بشرگسترده تر سازد و این خواست بشری را با صداهای بیشتر و بلندتر تکرار کند. درآن سال ما هم مانند شما با اندوه و نگرانی فراوان شاهد افزایش بی سابقه ی اعدام ها و تمایل رسمی به رسانیدن ایران به مقام یکم به لحاظ شمار اعدام ها، چه به صورت مطلق و چه به طور نسبی، در سطح جهان بودیم؛ اما به همین سبب دانستیم که پای در وادی باطل نگذاشته ایم. بدین سان مطمئن شدیم که حضور و پیگیری جدی فعالیت های ما در سال جدید و در آینده، تکلیفی مبرم و بایسته از کار درآمده است.

ما، به سان فراخوان دهندگان لگام، بنا داشتیم که به گونه ای نمادین در لحظه ی تحویل سال در جلو زندان اوین حضور به هم رسانیم و از راه دور در این جشن مردمی دیرینه  با همه ی آزادیخواهان و دگراندیشان دربند یا محکوم به اعدام در ایران و جهان همدلی کنیم؛ اما آنگاه که مطمئن شدیم نیروهای امنیتی اراده ی ایجاد مانع در برابر این اقدام، عقیم گذاشتن و برخوردکردن با آن را دارند، بر آن شدیم که با نوشتن این بیانیه مراتب همدردی و هماوایی خود را نشان دهیم.

با آرزوی پیروزی در همه ی عرصه های تلاش برای آزادی، عدالت و امنیت اجتماعی برای همگان و با شادباش دوباره و نوید بهارانی خجسته تر.

۲۶ اسفند ۱۳۹۲

بابک احمدی، سیمین بهبهانی، جعفرپناهی، علی رضا جباری، فریبرز رئیس دانا، اسماعیل مفتی زاده، محمد ملکی، محمد نوری زاد