چلتکه گروه فرهنگی کوییر‌های ایرانی‌، فیلمی را به نام آنویلد روز بیست آوریل برای عموم به نمایش گذشت. اکثر آنان که آمده بودند از کامیونیتی کوییر ایرانی‌ بودند و چند نفر هم از دوستان قدیم و دگرجنسگرا. فیلم در مورد زن کوییری بود کهِ  به دلیل آشکار شدن  هویّت جنسی اش و به خطر افتادن جانش مجبور به ترک ایران می شود. نشان دادن چنین فیلمی به امید نشان دادن بخشی از دردهای جامعه کوییر ایرانی‌ و ملموس کردن این  درد  برای بسیاری از دوستان غیر کوییر حاضر بود. به این دلیل در پایان فیلم قرار شد گفت و شنودیدر مورد محتوای فیلم باشد.

پس از نمایش فیلم با یک نگاه می شد درک کرد که دوستان کوییر به شدت تحت تأثیر قرار گرفته اند، و یکی‌ از این دوستان مرتب در طول فیلم آشکارا گریه می‌کرد. هر گوشه این فیلم می توانست  انعکاس  دردی از آن جمع باشدunveiled.

در چنین فضایی اولین کسی‌ که خواست نظرش را بیان کند یکی‌ از دوستان قدیم ما از جامعه غیر کوییر  بود. ایشان با کمال بی‌ رحمی و بی‌ توجهی‌ به غمی که می شد در چهره دوستان کوییر به راحتی‌  دید گفت که “فیلم هالیوودی بود که بر اساس چندین فیلم هالیوودی دیگر ساخته شده.” به زبان دیگر یک داستان ساختگی ست که حقیقت ندارد.

برای من شنیدن آن جملات از کسی‌ که خود را  روشنفکر، فعال  سیاسی،  و فمینیست می داند و سالها با من همجنسگرا آشنا هست یک شوک بود. چگونه در بین بیست کوییر ایرانی‌ می توان نشست و در چشمان آنها که هنوز از گریه خیس است نگاه کرد و چنین گفت و به آسانی‌ ‌ خشونت‌ها و تبعیضاتی را که آن‌ جامعه queer‌ از حکومت،خانواده و کامیونیتی تجربه می‌کنند انکار کرد. دوست عزیز، انکار خشونت و تأثیر آن را ندیدن هم خود نمونه‌ای از همجنس گراستیزی است.

از نظر ما جامعه  ایرانی‌  نیاز به تحولی‌ بنیادی در بینش خود در مورد اشکال متفاوت همجنسگراستیزی و ترانس ستیزی دارد. تنها با گفتن اینکه “شما هم انسان هستید” و یا “من یک دوست گی‌ دارم” یا “ما همیشه به گی‌ پراید می رویم”، ـ که برای خیلی‌ از ایرانیان یک نوع تفریح و “فریک” شو هست ـ نشانگر حمایت یا درک شما از جامعه کوییر نیست.

با تلاش در به وجود آوردن فضای امنی‌ برای کوییرها، بیشتر گوش فرا دادن به آنها، با آگاه بودن به هوموفوبیای درونی خود و اشکال متفاوت و پنهان آن در جامعه دگرجنسگرا، و ایستادن در مقابل رفتارهای همجنسگراستیز است که جامعه دگرجنس گرا می تواند امیدی به همراهی‌ با کوییر‌ها داشته باشد.

در غیر این صورت حتا با فمینیست، کمونیست، و یا روشنفکر بودن نمی شود از دام های هوموفوبیا و ترانس فوبیا گریخت. به علاوه مکاتب سیاسی و فکری نتوانسته تجارب کوییر را درک و یا تئوریزه کند.

ما دیگر از جملاتی مثل شما هم انسان هستید خسته ایم…

شمسی‌ و محبوبه

یاران خسته