این صفحه به بهائیان اختصاص دارد

هدف نهائی آئین بهائی

دیانت بهائی فقط مجموعه ای از آرمان های زیبا نیست، بلکه دیانتی سازمان یافته و به هم پیوسته است که هدفش، تأسیس یک تمدن روحانی جهانی است.

کمک بهائیان جهان به دیگر مردم عالم برای ساختن این تمدن از طریق هماهنگ نمودن فعالیت ها و مسئولیت های سه نوع شرکت کننده ارائه می شود. اولین شرکت کننده، افراد بهائی هستند. فرد بهائی در این مسیر، پیوسته عهد و میثاق خداوند را در نظر دارد و روزانه می کوشد تا زندگی خود را در مسیر تعالیم حضرت بهاءالله قرار دهد. او از این حقیقت آگاه است که زندگی با مرگ به پایان نمی رسد. رابطۀ فرد با خدا ابدی است و پس از مرگ روح آزاد می شود و پیوسته به خداوند نزدیک و نزدیک تر می گردد.

او می داند که زندگی در این دنیا مانند زندگی جنین در رحم مادر است. نه ماه در محیطی کوچک و بسته و تاریک به کسب توانایی ها و رشد اعضای بدن مشغول است که از هیچ کدام، در آن محیط، نمی تواند استفاده کند. اما با ورود به این عالم تمام آن قوا و اعضایی که در آنجا کسب کرده، مورد استفاده اش قرار می گیرد. فرد بهائی این مفهوم را در رابطه با عالم پس از مرگ فرا می گیرد. او در این دنیا، قوایی را کسب می کند که در سایر عالم های الهی به آن نیاز دارد. او یاد می گیرد که چگونه دوست بدارد، چگونه خاضع و خاشع باشد، به دیگران خدمت کند، از دیگران بیاموزد، با جمیع بشر مهربان باشد و در ساختن تمدن با آنها همکاری نماید، از آرزوهای خود بگذرد و به مفهوم فداکاری پی ببرد. او در این مسیر آنچه را یاد می گیرد، با دیگران سهیم می شود.

دومین شرکت کننده جامعه است. انسان به دنیا نیامده تا به تنهایی زندگی کند. ما در جامعه زندگی می کنیم و باید با همه کار کنیم تا مدنیت جدیدی بسازیم.

نزدیک ترین جامعه به هر فرد بهائی، جامعۀ محلی است. در این جامعۀ محلی، ما یاد می گیریم که چگونه با هم کار کنیم. چگونه با هم پیشرفت کنیم و چگونه با هم متحد شویم. چگونه درهای خانه خود را به روی مشتاقان حقیقت باز کنیم و چگونه در ساختن این تمدن روحانی جهانی، با دیگر سازمان های دینی، مدنی، و دولتی همکاری نمائیم.

فرد بهائی در عین اینکه عضو جامعۀ محلی است، عضو جامعۀ ملی خود و جامعۀ جهانی بهائی نیز هست. این جامعه پیوسته در حال رشد و ترقی است و هر روز صدها طالب حقیقت را از ادیان و فرهنگ ها و نژادهای مختلف به سوی خود جذب می کند و همکاری با دیگران را در سطح های محلی، ملی، و بین المللی توسعه می دهد.

اما شرکت کنندۀ سومی که در کمک به ساختن این تمدن متحد جهانی نقش دارد مؤسسات بهائی هستند. عالی ترین مؤسسۀ بهائی، بیت العدل اعظم است که نه نفر اعضای آن هر پنج سال یک بار از میان بهائیان دنیا انتخاب می شوند. بهائیان هر کشور، سالی یک بار، دو مؤسسۀ دیگر یعنی محفل ملی و محفل محلی خود را انتخاب می کنند.

در دیانت بهائی هیچ روحانی یا کشیش وجود ندارد و این محفل های روحانی محلی و ملی هستند که کارهای جامعۀ یک روستا یا شهر و یا کشور را هدایت می نمایند و حفظ و سلامت جامعه را تضمین می کنند.

محفل روحانی ملی و محلی از نه عضو تشکیل شده که در محیطی روحانی از طریق رأی مخفی و به وسیلۀ همۀ بهائیان بالغ جامعه و از میان همه (بدون معرفی یا کاندیدا نمودن) انتخاب می شوند. محافل روحانی محلی و ملی اهمیت فراوانی برای بهائیان دارند. به وسیلۀ آنهاست که ما می فهمیم امورمان چگونه باید اداره شود و چگونه نظم در جامعه پا می گیرد. نظمی که به نظم بدیع جهانی حضرت بهاءالله معروف است.

جامعۀ پیروان حضرت بهاءالله که با اعتقادات مشترک، با پیوند بسیار محکم عشق به حضرت بهاءالله، به هم وابسته است، دارای جنبه های گوناگون و هماهنگی است که آن را در رسیدن به هدف بسیار متعالی اش یاری می کند.

یکی از جنبه های اساسی این جامعه، مودت و دوستی محبانه و عاشقانه است. جنبۀ دیگر وقتی است که مؤمنین برای عبادت خداوند جمع می شوند و یا در گردهمایی های خود، آنچه از تعالیم حضرت بهاءالله فهمیده اند، برای یک دیگر بیان می کنند و پیوسته دانش و شناخت خود را نسبت به آثار آن حضرت عمیق تر می سازند. از جنبه های دیگر این جامعه خدمت به اهل عالم است. هر کس با هر سابقه ای، وقتی قلباً احساس نمود که می تواند در این مجموعۀ به هم پیوسته ـ که درهایش همیشه باز است ـ وارد شود، و برای ساختن این تمدن روحانی جهانی، پا به پای دیگران حرکت کند، به این جامعه پیوند می یابد. در این جامعه، مؤسسات و تشکیلاتی وجود دارد که امور جامعه را اداره می کند، امکانات تعلیم و تربیت روحانی فرزندان جامعه را فراهم می نماید، اختلافات بین افراد را حل می کند و بعد از درگذشت هر کدام از اعضای جامعه، مراسم تدفین شایسته و جلسات دعا برای ترقی روح او برگزار می کند.

چشم گیرترین جنبۀ چنین جامعه ای آن است که با هم متحدانه در جهت استقرار وحدت عالم انسانی تلاش می کنند.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به مراجع زیر مراجعه فرمایید:

Email:INFORMATIONBAHAI77@gmail.com

WWW.BAHAI.ORG

پیام گیر: ۶۴۷-۴۲۶-۹۹۱۹