شهروند- علی شریفیان: بر اساس آماری که اداره آمار کانادا در دست دارد در سال ۲۰۱۳ به طور متوسط تنها دستمزد مدیران ارشد کلان

شرکت های کانادا به میزان ۹۳۲ دلار درهفته، ۴۸ هزار و ۴۸۰ دلار سال افزایش یافته است. براساس این آمارها متوسط دستمزد و مزایای این مدیران ارشد در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ در دوران رکود اقتصادی از ۵ میلیون دلار در سال به حدود ۴ میلیون دلار رسید ولی پس از آن هرساله افزایش چشمگیری داشته است. اکنون دستمزد مدیران ارشد چندین شرکت بزرگ کانادا همراه با مزایای شغلی شان به بیش از ده میلیون دلار در سال می رسد. اکنون در صدر جدول این مدیران ارشد جرالد شوارتز مدیر عامل «اونکس» با دستمزد و درآمد سالانه ۸۷ میلیون دلار قرار دارد و نادر محمد مدیر صاحب نام راجرز پس از او بیش از ۲۶ میلیون دلار دستمزد و مزایا دریافت می کند. یکی از منابع درآمد این مدیران سود فراوانی است که از سهام بورس شرکت تحت مدیریتشان به دست می آورند.

ceo-salary