بار دیگر سیستم مستعمل رای دهی کانادا موجب هدر رفتن میلیونها رای، تحریف نتایج، دلسردی گروه های رای دهنده، گزافه گویی های متفاوت و برقراری پارلمانی دلسرد کننده شد. 

 

شهروند ۱۲۰۰ ـ پنجشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۰۸


 

بار دیگر سیستم مستعمل رای دهی کانادا موجب هدر رفتن میلیونها رای، تحریف نتایج، دلسردی گروه های رای دهنده، گزافه گویی های متفاوت و برقراری پارلمانی دلسرد کننده شد.

در این میان بزرگترین قربانی انتخابات فدرال ۱۴ اکتبر حزب سبز بود. حدودا ۹۴۰ هزار نفر حزب سبز را حمایت می کنند که هیچ نماینده ای از این حزب راهی پارلمان نشد. در صورتی که حزب محافظه کار با ۸۱۳ هزار حامی در ایالت آلبرتا ۲۷ نفر را به پارلمان فرستاد. همانند انتخابات پیشین، حدود ۲۵۰ هزار رای دهنده به حزب محافظه کار در تورنتو نتوانستند کاندیدایی را راهی پارلمان کنند. مشابه این اتفاق در مونتریال نیز حادث شد. حزب ان دی پی نزدیک به ۱/۱ میلیون رای بیشتر از حزب کبکوآ آورد، لیکن حزب کبکوآ ۵۰ کرسی و حزب ان دی پی ۳۷ کرسی به دست آورده اند.


 

باربارا ادن والد، رئیس "کمپین رای منصفانه کانادا" در این باره اظهار کرد: «با این وجود چگونه می توان گفت این انتخابات در فضایی مملو از دمکراسی صورت گرفته است؟» 

بر اساس آمار و ارقام کمپین، اگر آرا منصفانه دیده میشد، باید تعداد کرسی ها بین نمایندگان احزاب بدین گونه تقسیم می شد:

ـ محافظه کاران با دریافت ۳۸ درصد آرا مردم ۱۱۷ کرسی( به جای ۱۴۳ کرسی)

ـ لیبرال ها با ۱۸ درصد آرا، ۸۱ کرسی( به جای ۷۶ کرسی)

ـ ان دی پی با ۱۸ درصد آرا، ۵۷ کرسی( به جای ۳۷ کرسی)

ـ بلاک کبکوآ با ۱۰ درصد آرا ۲۸ کرسی( به جای ۵۰ کرسی)

ـ گرین با هفت درصد آرا، ۲۳ کرسی( به جای هیچ کرسی)


 

همچنین این کمپین آماری تهیه کرده که بر اساس آن در هر استان تعداد کرسی های هر حزب مشخص می شود. لری گوردون، مدیر اجرایی کمپین می گوید:«با خلق سیستم جدید رای گیری، مردم نیز به گونه ای دیگر در انتخابات ظاهر می شوند. به این طریق احزاب، کاندیداهای متفاوت تری خواهند داشت». این موسسه غیرانتفاعی در سال ۲۰۰۱ بنیان گذاری شد و نقطه نظرات سیاسی زیادی را انتشار می دهد.