شهروند ـ علی شریفیان: سایت مشهور  threehundredeight.comروز پنجم اگوست اعلام کرد متوسط نتایج نظرسنجی های انجام شده به وسیله بنگاه های مختلف سنجش افکار نشان داده که در حال حاضر لیبرال ها در میان مردم نزدیک به ۳۹ درصد طرفدار دارند و در حالی که درجه پشتیبانی از محافظه کاران به ۳۰ درصد کاهش یافته است. ان دی پی از سوی ۲۰ درصد مردم حمایت می شود.

حزب سبز حدود ۵/۴ درصد و بلوک کبکوا ۵ درصد طرفدار دارد. در تفسیرهایی که ارائه شده آمده تصویب قانون شهروندی جدید از سوی محافظه کاران و موضع گیری یک جانبه استفن هارپر و دولت محافظه کار در مناقشه خاورمیانه به طرفداری از اسرائیل احتمالا فاکتورهایی است که بر نظر مردم تاثیر داشته اند. به گزارش این وب سایت نتایج نظرسنجی «فوروم» حتی

FESRAL-POLITICSاختلاف بیشتری را بین لیبرال ها و محافظه کاران در افکار عمومی کانادا نشان می دهد. این نتایج می گوید: لیبرال ها از ۴۰ درصد و محافظه کاران از ۲۸ درصد و ان دی پی از ۱۸ درصد حمایت مردم برخوردارند. به معنای دیگر لیبرال ها برتری شان بر محافظه کاران دو رقمی شده و به ۱۲ درصد رسیده است. این میزان اختلاف در چند سال اخیر بی سابقه است.