سرور

در یکی از سایت های اینترنتی هموطنی در سفرش به تایلند خاطره ای را بازگو کرده بدین شرح که در پارک عمومی شهر از این همه زبان های دنیا فقط به زبان فارسی تابلوی تهدیدآمیزی نوشته بودند با این متن “لطفا چیزی داخل استخر تمساح نیاندازید. جریمه دارد.”

شنبه ی گذشته طبق قرار قبلی با تنی چند از دوستان سیزده بدر به لزلی پارک رفتم. چشمتان روز بد نبیند. گذرم به دستشویی های پارک افتاد که مملو از کاغذهای توالت روی زمین بود. در اطراف پارک و روی زمین هم همه نوع آشغال موج می زد. لحظه ای خشکم زد و راستش از ایرانی بودن خود احساس شرم کردم. آیا ما فلسفه ی نوروز و یا سیزده بدر و رابطه اش را با طبیعت می دانیم؟ آیا حفظ، احترام و حرمت به طبیعت جزئی از فلسفه ی وجودی سیزده بدر و یا نوروزمان نیست؟

آیا نباید وقتی به محیط های پاکیزه، تفریحی و عمومی شهرها می رویم و لذت می بریم به بهداشت محیط زیست مانند خانه های خودمان و حتی بیشتر، مسئولانه اهمیت داده و در پاکیزه نگه داشتن آن بکوشیم؟

من فکر می کنم فرهنگ مراقبت از محیط زیست و مسئول بودن در برابر آن از کوچکی به ما آموخته نشده، بعضی از ما ایرانیان وقتی به کشورهای پیشرفته و یا بهتر بگویم جهان اولی (میزبان) وارد می شویم سالها طول می کشد که تازه یاد بگیریم و عادت کنیم کاغذ آدامس و یا کیکی را که خورده ایم از پنجره ی ماشین به بیرون پرت نکنیم.

نگارنده ی این نوشته خود در سالهای اولیه از این جرگه خارج نبوده و ترک چنین عاداتی را در محیط جدید آموختم. ما ایرانیان عزیز که به داشتن حافظ و سعدی و مولوی مان همه جا می نازیم و تاریخ فرهنگی دو هزار و پانصدساله مان گوش دنیا را کر کرده و بر این باوریم که ما ملت باهوش و بی نظیری هستیم و هنر نزد ایرانیان است و بس! چگونه رفتار فرهنگی در حفظ محیط های عمومی و تفریحی کشورهای میزبان داشته ایم؟ از آنجا که معتقدم هر کسی می بایست از خود و اطرافیانش شروع کند، از هموطنان گرامی و عزیز شدیداً خواهش می کنم و تقاضا دارم اگر به مناسبت های متفاوت فرهنگی سنتی خود در کشورهای میزبان به محیط های عمومی شهر می رویم، مسئولانه در حفظ و نگهداری و بهداشت محیط زیست در هر کجا که هستیم کوشا باشیم، چرا که این خود نمادی از رشد فرهنگی کامیونیتی ما خواهد بود و تأثیر اجتماعی بزرگی در جامعه ی چندملیتی و فرهنگی کشور مادر (میزبان) خواهد داشت. مسلماً مطلب ذکر شده شامل همه ی هموطنان عزیز نبوده و هستند کسانی که به این مهم توجه دارند و اهمیت می دهند.

هموطن همیشه سرسبز باشی.

 تورنتو ـ اپریل ۲۰۱۰