شهروند- علی شریفیان: بر اساس یکی از آخرین نظرسنجی هایی که به وسیله Forum Research انجام شده بر شمار حامیان داگ فورد در چند روز گذشته به طرز چشم گیری افزوده شده است به طوری که اگر ضریب خطای نظرسنجی انجام شده را در نظر بگیریم داگ فورد و جان توری در افکار عمومی و از نظر پشتیبانی واجدان شرایط رای دادن شانه به شانه هستند.

نتایج نظرسنجی می گوید ۳۹ درصد مردم از جان توری، ۳۷ درصد از داگ فورد و ۲۲ درصد از اولیویا چاو پشتیبانی می کنند. این در حالی است که نتایج نظرسنجی همین بنگاه سنجش افکار که روز ۲۹ سپتامبر منتشر شد، نشان داده بود که ۴۳ درصد از جان توری، ۳۳ درصد از داگ فورد و ۲۲ درصد debateاز اولیویا چاو حمایت می کنند.

نظرسنجی جدید دوشنبه ششم اکتبر با شرکت ۱۲۱۸ نفر انجام شده است. اریک گرنیه، بنیانگذار و مدیر سایت مشهور “سیصدوهشت” که به طور مرتب تمام نظرسنجی ها را مورد بررسی مقایسه ای قرار می دهد گفته است چنین تغییر و نتیجه ای در عرض یک هفته کمی بعید و مشکوک به نظر می رسد و باید منتظر شد و دید آیا بالا رفتن میزان محبوبیت داگ فورد در نظرسنجی های دیگر هم بازتاب پیدا می کند.