شهروند- علی شریفیان: بین روزهای ۱۴ تا ۱۹ اکتبر، روزهای رای گیری پیش از موعد برای انتخابات شهری تورنتو مجموعا ۱۹۷ هزار و ۱۶۱ نفر آرای خود را در ۴۴ حوزه ـ ناحیه شهرداری به صندوق های رای انداخته اند. این تعداد دو برابر کسانی است که در انتخابات ۲۰۱۰ در روزهای پیش

vote--mayorاز موعد رای دادند. در انتخابات ۲۰۱۰ در رای گیری پیش از موعد ۷۷ هزار و ۳۹۱ نفر رای داده بوده اند.
یک مشاور ارشد ارتباطات شهرداری بزرگشهر تورنتو به رسانه ها گفته است رای دهندگان امسال دو برابر دوره پیش بوده و بالاترین تعداد رای دهندگان از زمان یک پارچه شدن شهرک ها و توابع تورنتو و تشکیل بزرگشهر تورنتو GTA بدینسو بوده است.
انتظار می رود در روز دوشنبه ۲۷ اکتبر هم شمار رای دهندگان نسبت به دوره پیش افزایش یابد. در بزرگشهر تورنتو یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند.