سایت خبری ایرونیا: دولت فدرال در نظر دارد لایحه ای را به مجلس ارائه کند که طبق آن مهاجران تازه واردی که چند همسر اختیار کرده اند و یا دست به ازدواج اجباری می زنند دیگر جایی در کشور نخواهند داشت.

کریس الکساندر وزیر مهاجرت کانادا امروز اعلام کرد این لایحه درعین حال قوانین موجود برای حفظ زنان مهاجر از خشونت های مذهبی ـ فرهنگی را تقویت خواهد کرد.

alexandreوی درباره این لایحه افزود: «چند همسری جایی در این کشور ندارد و اگر ما پی به چند همسری در سیستم مهاجرتی مان ببریم، آنها از کشور اخراج می شوند.

این قوانین برای ممانعت از وقوع اعمال وحشیانه فرهنگی در خاک کانادا وضع می شود چرا که چنین اعمالی با ارزش های کشور ما در تضاد است. ما به تازه واردها می گوییم که نمی توانیم تخلف از حقوق بشر و جنایاتی که قبلا مردم به اسم سنت های فرهنگی انجام می دادند را تحمل کنیم.»

طبق این لایحه که Zero Tolerance for Barbaric Cultural Practices نام دارد، مهاجران دائم و موقت که دست به چند همسری بزنند، باید کشور را ترک کنند حتی اگر دارای سابقه کیفری نباشند. همچنین بر اساس این قانون حداقل سن ازدواج ۱۶ سال تعیین شده و انتقال یک کودک از کانادا برای ازدواج اجباری با جزای کیفری مواجه خواهد شد. همچنین هرگونه مشارکت  و یا توصیه در امر ازدواج اجباری و یا ازدواج زیر سن قانونی می تواند تا ۵ سال زندان داشته باشد.

در چنین مواردی حتی اگر شخصی مشکوک به اقدام برای انتقال کودکی به خارج از کانادا برای ازدواج و یا ازدواج اجباری باشد، پرونده او خارج از روال عادی دادگاه ها مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

الکساندر در ادامه گفت:«ما سخت برای تصویب این لایحه تلاش می کنیم تا مشخص شود که قتل های ناموسی جایی در کشور ما ندارد.»

الکساندر در ادامه به پرونده محمد شفیعه مهاجر افغان اشاره کرد که با دو همسرش به کانادا آمد و با همدستی همسر دوم و پسرش، سه دختر و همسر اولش را به قتل رساند چون معتقد بود آنها رفتاری غربی دارند و به حیثیت او و خانواده اش لطمه زده اند.