شهروند- علی شریفیان: پرواز ۸۵۰ ایرکانادا که با ۲۰۱ سرنشین از آلبرتا عازم انگلستان بود، air-canada-planeبه خاطر استشمام بوی سوختگی وایر الکتریکی در کابین، تغییر مسیر داده و به صورت اضطراری در فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو به زمین نشست.

آنجلا ماه، سخنگوی ایرکانادا به رسانه ها گفت به خاطر احتیاط و پیشگیری از هر نوع خطر احتمالی که به سرنشینان صدمه بزند این فرود انجام شده است. این هواپیما پس از انجام بازرسی های ایمنی لازم ساعت هفت بامداد دوشنبه به وقت تورنتو پرواز خود را به مقصد فرودگاه «هترو» ی لندن، پایتخت انگلستان ادامه داد. روز یکشنبه هم دو پرواز شرکت هواپیمایی «پورتر» به دلیل برخاستن دود در کابین مسافران به صورت اضطراری در فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو به زمین نشستند. این دو هواپیما هم پس از خاموش کردن و کنترل دود درون کابین ها پروازهای خود را به مقاصدشان ادامه دادند.