sympaty-c

به بهانه حمله به مجله طنز و کاریکاتور شارلی ابدو و قتل عام ۱۲ روزنامه نگار و شهروند فرانسوی

زمانۀ بیداد

           و هوار هیچ،

                   هجوم پوچ،

                           هیچا پوچ.

عقربه ها بر کدام پاشنه می چرخند؟

             که باز می شود اینچنین در

                               و شط می زند خون

                                                 بر آستانه

با منطق عتیق

           و رگبار تبر

                     بر دیوار و دفتر

                             از چکاچک تیغ

                                       تا رپ رپۀ تیر.

کجا ایستاده ایم؟

           دور از ناکجا.

به کجای این شب تیره دستاویزی؟

             تا بیاویزیم خود را

                         دور از یاوه

                                 دور از تاریخ

                                      دور از هیچ

                                             هیچا پوچ