این صفحه به فدائیان (اکثریت) اختصاص داردfadaeeian-logo

در ۴۴ مین سالگرد جنبش فدائی
یاد صدها فدائی جانباخته را گرامی می داریم!

فرا رسیدن چهل و چهارمین سالگرد جنبش فدائی را به فدائیان و دوستداران آن شادباش می گوئیم. یادبود ١٩ بهمن، فرصتی است برای گرامیداشت جنبش فدائی. جنبشی که به نیروی سیاسی ـ اجتماعی فراروئید و به یکی از جریان های تاریخی چپ ایران تبدیل گردید. ١٩ بهمن فرصتی است برای نشان دادن اینکه علیرغم سرکوب سنگین چپ توسط دو رژیم مستبد، چپ هم چنان زنده است و در تلاش برای تحقق ارزش های دمکراتیک و سوسیالیستی مبارزه می کند.

یادبود ١٩ بهمن، نیز فرصتی است برای گرامی داشت صدها فدائی که جان شیفته خود را فدای آرمان های انسانی کرده و از جنگل های سیاهکل گرفته تا شکنجه گاه ها را به عرصه ایستادگی علیه ستم و بی عدالتی تبدیل کردند. ما در عین حال به رفقا و یارانی که سال های طولانی از زندگی خود را چه در زندان ها، چه در داخل و خارج از کشور، چه در زندگی روزمره، وقف آرمان ها و ارزش های انسانی کردند، ادای احترام می کنیم و دست آنان را برای رسیدن به ایرانی آزاد و آباد می فشاریم.

جنبش فدائی علیرغم ضربات سنگینی که متحمل شده و صدها تن از یاران خود را از دست داده است، همواره کوشیده است که متشکل بماند و برای تحقق آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم مبارزه کند. جمهوری اسلامی در دهه ۶٠ به چپ و سازمان ما ضربه کاری وارد آورد و صدها تن از کادرهای چپ و سازمان را به جوخه اعدام سپرد. ارگان های تبلیغاتی ـ رسانه ای رژیم تمام نیروی خود را به کار گرفتند که چپ را بی اعتبار سازند و آن را از حیات سیاسی کشور پاک کنند. آن ها از فروپاشی اتحاد شوروی بهره گرفتند و پایان حیات چپ در سطح ایران و جهان را اعلام نمودند. اما جمهوری اسلامی همانند راست جهانی در این نیت شوم ناکام ماند. چپ در دو دهه گذشته در امریکای لاتین سربرآورد و قدرت را در چند کشور به دست گرفت و امروز هم در یونان در راس قدرت قرار گرفته است. در ایران هم نسل جدیدی از چپ در سال های گذشته پا به حیات گذاشته است.

در چهل و چهارمین سال زندگی جنبش فدایی، ما چهاردهمین کنگره سازمان را در ماه های آتی برگزار خواهیم کرد، به بحث درباره مسائل سیاسی و سیاست های سازمان خواهیم پرداخت، در مورد پروژه وحدت به بحث و گفتگو خواهیم نشست و برنامه و اساسنامه سازمان را تدوین خواهیم کرد. امیدواریم کنگره آتی سازمان که در تدارک برگزاری آن هستیم، با موفقیت برگزار گردد و سازمان ما هم چنان در صحنه سیاسی کشور حضور داشته باشد و از منافع کارگران و زحمتکشان دفاع کند.

ما برآنیم که باید چپ متحد شود و در سپهر سیاسی ایران نقش موثر ایفاء نماید. نباید چپ میدان سیاست را به پاسداران نابرابری، تبعیض، ستم، بهره کشی، خرافات و استبداد واگذار کند. در همین رابطه، مدت ها است سازمان ما همراه با دو جریان چپ و بخشی از کنشگران چپ، پروژه وحدت چپ را پیش می بریم. امیدواریم که این پروژه در چهل و چهارمین جنبش فدائی به ثمر نشیند و چپ دمکرات و سوسیالیست بتواند در دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم گام های موثر بردارد. ما از نیروهائی که با ما در دفاع از نظامی مبتنی بر برابری همه انسان ها صرفنظر از پایگاه اجتماعی، جنسیت، تعلق ملی ـ قومی، باورها، در دفاع از صلح، آزادی و عدالت اجتماعی هم سخن اند، دعوت می کنیم که به پروژه وحدت چپ بپیوندند.

پاینده باد آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
١٩بهمن ١٣٩٣ (٨ فوریه ٢٠١۵)