شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه ۳۰۰۰ نفر از کارکنان قطارهای مسافری پس از اعتصاب کوتاهی اعتصاب خود را شکسته و بر سر کارهای خود برگشتند. نمایندگان اتحادیه این کارکنان می گفتند ما به خاطر امنیت و ایمنی شغلی و انجام کار و داشتن ساعات کار متناسب دست به اعتصاب زده ایم.

اعتصابیون قبول کردند که مشکلات خود را با شرکت دولتی راه آهن از طریق میانجی حل کنند. اعتصاب زمانی پایان گرفت که دولت تصمیم گرفت با صدور حکم حکومتی، اعتصابیون را وادار به ترک اعتصاب خود کند. انجام این امر، CNپایان دادن به اعتصابات با حکم حکومتی، در حدود ده سالی که محافظه کاران بر سر کار هستند، چند بار اتفاق افتاده و بی سابقه نیست.

گروه زیادی از طرفدران حق اعتصاب این شیوه برخورد دولت فدرال را با مسائل کار و اعتصاب غیر قانونی می دانند و آن را مورد انتقاد قرار داده اند.

در جریان اعتصاب قرار بود قطارهایی که حمل و نقل مسافران را از مونترال به مناطق سینت ژروم، هودسون و کاندیاک برعهده دارند، کاملا متوقف شوند.