شهروند علی شریفیان: از هفته گذشته بدینسو تمام شعبه های کالج اورست که رشته های فنی در آن تدریس می شد به وسیله مقامات دولت استانی تعطیل شده و مدیران این کالج درخواست ورشکستگی خواهند کرد.

مدیر عامل Corinthian Colleges شرکت آمریکایی که در واقع کالج اورست از زیر مجموعه آنست که در کانادا فعالیت می کند به سی بی سی گفته که ما بسیار متاسفیم که دولت انتاریو دست به تعطیل کردن این کالج زده است. او Everest-Collegeیادآور شده که کالج اورست را مجبور به دادن درخواست ورشکستگی کرده اند.

علاوه بر دانشجویان این کالج ۴۵۰۰ تن از کارکنان آن که در شعبه های مختلف آن در سراسر انتاریو کار می کنند، بیکار خواهند شد. کالج های دیگر تورنتو و انتاریو اعلام آمادگی کرده اند که دانشجویان کالج اورست را بدون کارنامه و شهریه می پذیرند.

دکتر رضا مریدی، وزیر دانشگاه ها و کالج های دولت انتاریو گفته است که کارمندان وزارت دانشگاه ها و کالج ها آماده اند تا به دانشجویان در راستای ادامه تحصیلشان بر اساس گزینه خود آنها کمک کنند.