شهروند علی شریفیان: آلبرت سامر که همراه با عموی سالمند و خواهر و پسر یک ساله اش در منطقه رزرو یکی از اقوام بومی در مانیتوبا زندگی می کند به خبرنگاران گفته است زمانی که مشغول و سرگرم کارهایش بود صدای پارس کردن سگ خواهرش و همینطور کشیده شدن پنجه های «دوک» را بر در می شنود و وقتی در را باز می کند متوجه می شود خانه آتش گرفته و شعله های آن قسمتی از خانه را در بر گرفته است. او با سرعت عمل موفق شده ابتدا عموی ۷۹ ساله و سپس پسرک یک ساله خواهرش را از شعله های آتش نجات دهد و به خارج خانه ببرد و بعد به خواهرش کمک کرده تا او هم از میان شعله ها خود را نجات دهد. آلبرت سامر گفته است اگر تلاش، هوشمندی و تقلاهای «دوک» نبود به احتمال زیاد هر سه تن از اعضای خانواده اش را در آتش سوزی خانه از دست می داده است. دورین سامر، صاحب سگ گفته است به عنوان پاداش برای «دوک» سگ هوشمندش یک استیک خوشمزه آماده می کند تا کمی این عمل مهمش را جبران کند.

dog