خبرگزارى هرانا- نه زندانى سحرگاه فردا پنج شنبه، در زندان بندرعباس جهت اجرای حکم به پاى چوبه دار خواهند رفت.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نه محکوم جهت اجراى حکم به سلول هاى انفرادى زندان بندر عباس منتقل شده اند، از این جمع ۶ تن با اتهامات مواد مخدر و یک نفر به اتهام قتل به اعدام محکوم شده اند و از هویت و اتهام دو نفر دیگر کماکان اطلاع دقیقى در دست نیستedam-S.

هویت، مشخصات و اتهام هفت تن تا لحظه تنظیم گزارش براى گزارشگران هرانا مسلم شده است که به ترتیب زیر است:
١- حسین على خواه (۴٠ ساله، مواد مخدر، هفتمین سال حبس)
٢- حیدر مریدانى ( ٧٠ ساله، مواد مخدر، چهاردهمین سال حبس)
٣- فرهاد کیانیان ( ۴٠ ساله، مواد مخدر، چهارمین سال حبس)
۴- مجید نارویى (۴۵ ساله، مواد مخدر، پنجمین سال حبس)
۵- مسعود براهویى (٣٣ ساله، مواد مخدر، پنجمین سال حبس(
۶- محمد احمدى (۴٣ ساله، مواد مخدر، چهارمین سال حبس(
٧- اصغر قریشى (۶٠ ساله، قتل، ششمین سال حبس(

به گزارش هرانا، اجراى احکام اعدام و مخصوصا اعدام محکومین مواد مخدر در حالى شدت گرفته است که طبق گزارشات پیشین قرار است لایحه حذف مجازات اعدام براى جرائم مواد مخدر در اردیبهشت ماه به مجلس ارائه شود.