school-protest

شهروند علی شریفیان: روز دوشنبه شماری از والدین در انتاریو به نشانه مخالفت با برنامه ی آموزش جنسی در مدارس، از فرستادن کودکان خود به مدارس خودداری کردند. بنا به گزارش ها از منطقه پیل از ۱۱۱ هزار و ۷۷۹ دانش آموز ۲۰۹ مدارس ابتدایی ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر غایب بودند. این تعداد بیشتر از حد معمول و حدود ۱۴و نیم درصد دانش آموزان را تشکیل می دهد.

بنا به آمارهای به دست آمده در مدارس مختلف، در ۵ مدرسه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰، در ۶ مدرسه بین ۱۵۰ تا ۱۹۹ در ۹ مدرسه بین ۱۰۰ تا ۱۴۹ و در ۲۵ مدرسه بین ۵۰ تا ۹۹ دانش آموزان غایب بوده اند. در دبیرستان ها هم گروهی از دانش آموزان غایب بوده اند. احزاب مخالف لیبرال ها از این برنامه انتقاد کرده اند، اما کاتلین وین و وزیر آموزش و پرورش انتاریو آموزش جنسی برای کودکان را از سنین خردسالی ضروری می دانند.

گروهی از والدین دانش آموزان اما با جزئیات این برنامه آموزشی مخالف هستند و می گویند این آموزش ها مناسب سن دانش آموزان نیست. در فیس بوک صفحه ای گشوده شده که والدین را به یک اعتصاب یک هفته ای در مخالفت با این آموزش ها تشویق می کند.