montreal

شهروند علی شریفیان: امسال هم مانند هر سال مراسم روز اول ماه مه در بسیاری از شهرها و مناطق کانادا برگزار شد. در مونترال اما این مراسم تبدیل به تظاهرات ضد سرمایه گذاری و مخالفت با «سیاست های ریاضتی» دولت کبک شد. صدها نفر در سه نطقه شهر مراسم ـ تظاهرات را پس از ساعت ۷ بعدازظهر شروع کردند.

بنا به شنیده ها گردانندگان این تظاهرات از تظاهرکنندگان خواسته بودند تا آنجا که می توانند به مراکز کسب و کار در مرکز شهر ضرر و زیان وارد کنند و مزاحم آنها بشوند که البته اکثریت شرکت کنندگان در این تظاهرات در کمال صلح و آرامش در مراسم ماه می عمل کردند.

بنا به گفته شاهدان عینی زمانی که تظاهرات در اطراف دانشگاه مک گیل به خشونت گرایید، پلیس شروع به شلیک گاز اشک آورد کرد. در جریان روز اول ماه امسال در مونترال پلیس ۸۴ نفر را دستگیر کرده است. ۲۷ نفر از دستگیر شدگان متهم به ارتکاب جرائم مختلف هستند.