شهروند ـ علی شریفیان:چندی پیش وزارت شهروندی و مهاجرت آمار دقیق مهاجرانی که بین سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ از کشوری مختلف به کانادا مهاجرت کرده اند، منتشر کرد. ایران به نسبت جمعیتش که حدود هفتاد تا هشتاد میلیون نفر برآورد شده، یکی از ۷ کشور عمده ای است که شهروندانش به کانادا مهاجرت کرده اند. در رده بندی از نظر تعداد مهاجر ایران بین کشورهای جهان در مقام هفتم قرار گرفته است. بر اساس آمار دقیق در عرض تنها هفت سال ۷۲ هزار و ۴۷۴ نفر از ایران به کانادا مهاجرت کرده اند. بر این شمار باید تعداد پناهندگان را بویژه بعد از ماجرای انتخابات سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) بیفزاییم. در کل در همین مدت از جمهوری خلق چین که پر جمعیت ترین کشور جهان است، ۳۲۶ هزار و ۶۷ نفر به کانادا مهاجرت کرده اند. پس از چین، هندوستان دیگر کشور پرجمعیت جهان با ۳۱۰ هزار  و۵۱۴ نفر، در رده دوم است و پس از هند، پاکستان (۱۰۵ هزار و ۲۸۴ نفر)، آمریکا ( ۸۵ هزار و ۸۴۸ نفر)، و انگلستان با ۷۴ هزار و ۹۵۱ نفر به ترتیب در رده سوم تا ششم قرار گرفته اند.canada

نکته قابل توجه درباره مهاجران ایرانی اینست که تعداد عمده مهاجران ایرانی را نخبگان و تحصیلکردگان تشکیل داده اند که به عنوان مهاجر ماهر به کانادا مهاجرت کرده اند و گروه زیاد دیگری از این مهاجران هم سرمایه گذاران و کارآفرینان بوده اند. مراجع بین المللی اکنون سالهاست که اعلام کرده و می کنند که ایران در صدر کشورهایی قرار دارد که بیشترین فرار مغزها را دارد.