فرهاد فرسادی

تغییرات و استانداردهای جدید کدام بخشها را تحت تاثیر قرار می دهد؟

تنها تغییر محسوس در بخش پوشش بیمه های حوادث سرنشین…. است که به خریدار بیمه(بیمه گذار) امکان انتخاب بیشتری را خواهد داد.

پوشش و حدود تعهدات شرکت بیمه در بخش حوادث سرنشین و ….

تا به حال و قبل از اجرای قانون جدید  تعهدات شرکتهای بیمه در این بخش به قرار ذیل بوده است(یعنی تا قبل از اول سپتامبر ۲۰۱۰):

ـ چنانچه سرنشین / راننده یا اشخاص دیگر درگیر در یک حادثه رانندگی مجروح یا مصدوم می شدند به نحوی که قابلیت کار را نداشتند و بر طبق نظر پزشکان مشمول مرخصی استعلاجی می شدند شرکت بیمه مطابق با مندرجات ذیل عمل می کرد:

۱ـ جایگزینی درآمد:

شخص مصدوم یا مجروح بایستی ثابت نماید که شاغل بوده و یا حداقل شش ماه از سال قبل را به کار اشتغال داشته است در این صورت از طرف شرکت بیمه مطابق با ۸۰ درصد درآمد خالص حداکثر هفته ای ۴۰۰ دلار و  تا پایان ۱۰۴ هفته مستمری به وی تعلق  می گرفت. لازم به ذکر است که قبل از شروع پرداخت یک هفته اول مشمول دوره انتظار خواهد شد و وجهی به مصدوم تعلق نمی گیرد.

این مبلغ با خرید پوشش بیمه ای بیشتر و طبیعتاً پرداخت حق بیمه بیشتر تا سقف ۱۰۰۰ دلار در هفته قابل افزایش است.

۲ـ پرستار یا مراقب و همراه:

در صورت احتیاج به مراقبت از مصدوم نیاز به پرستار و همراه امری الزامی

است که شرکت بیمه برای اولین مصدوم هفته ای ۲۵۰ دلار درنظر گرفته و چنانچه در یک تصادف دو نفر مصدوم شده و احتیاج به مراقبت داشته باشند این رقم برای نفر دوم به ۵۰ دلار در هفته کاهش خواهد یافت.

۳ـ لزوم رسیدگی به امور خانه در زمان مصدومیت:

این پوشش غرامتی نیز بنا به نیاز مصدوم قابل بررسی و پرداختش توسط شرکت بیمه انجام خواهد گرفت.

برای این هزینه سقف پوششی ۱۰۰ دلار در هفته در نظر گرفته شده است.

۴ـ هزینه های مراکز درمانی و بازپروری درمانی :

این هزینه با توجه به یک عامل مهم قابل بررسی است و آنهم شدت غرامت حاصله و درصد مصدومیت است. چنانچه این درصد فاجعه آمیز باشد رقم تحت پوشش یک میلیون دلار و چنانچه در د مصدومیت فاجعه آمیز نباشد این رقم به۱۰۰ هزار دلار کاهش خواهد یافت.

۵ـ هزینه های اضافی درمانی برای مداوا :

این هزینه با توجه به یک عامل مهم قابل بررسی است و آنهم شدت غرامت حاصله و درصد مصدومیت است. چنانچه این درصد فاجعه آمیز باشد رقم تحت پوشش یک میلیون دلار و چنانچه این درصد فاجعه آمیز نباشد رقم ۷۲۰۰۰ دلار بالغ خواهد شد(حداکثر مبلغ پرداختی برای هر ماه سقف ۳۰۰۰ دلار خواهد بود)

۶ـ هزینه فوت و تدفین و به خاکسپاری و مراسم:

در صورت فوت وابستگان که در حادثه کشته شده باشند برای همسر۲۵ هزار دلار و برای بقیه وابستگان ۱۰ هزار دلار تعلق خواهد گرفت. جمعا شرکت بیمه برای هزینه تدفین نیز رقم ۶۰۰۰ دلار را تامین می نماید.

 

در خاتمه این بخش نظر شما خوانندگان محترم را به بخش پایانی که به تغییرات اجرایی از اول سپتامبر۲۰۱۰ در بیمه های اتومبیل می پردازد، در شماره آینده جلب می نماید.

 

۱-Income Replacement

۲-Caregiver

۳-Housekeeping

۴-Rehabitation and Medical Centers

۵-Attendent Care

۶-Death and Funeral

 

فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه

 www.cirmco.com