اقتباس از نویسندگان بهایی

bahaee logo

باوجودراحتی وآسایش جسمانی که پیشرفت های علمی برای مافراهم آورده است ، گوئی مردم چندان سعادتمندترومسرورترازاجدادخویش نیستند وخواسته های آنهاچندان تحقق نیافته است . بسیـاری احســاس می­کنندکه درطول زندگی بدون هدف ومقصدی باارزش سرگردانند و یا نمی دانند با آزادیِ تأمین شده توسط پیشرفت های علمی وتکنولوژی چه کنند ؟ بسیاری برای پرکردن این خلاء ویا فرار از بی­محتوائی زندگی­شان وبه امیدیافتن خوشبختی ورضایت نفس دستاویزقدرت،ثروت، سکس مشروبات الکلی وموادمخدرشده ولی جواب خودرادرهیچ یک ازآنها نیافته اند ودرنتیجه باناامیدی بیشترازخودبیگانه ترشده اند. این فــروپاشی وبی هدفی درجامعــه به صورت مختلف ازجملـــه گسستگی روابط فردی ، شکست ازدواج ها، تنهائی ، انزواجوئـــــی وخودکشی ویاخشونت واعمال وحشیانه انعکاس پیداکرده است .

بنابرآثارآئین بهائـی انسان ماهیت وارزش حقیقــی خودرافراموش کرده ودرنتیجه بردۀ امیال وخواسته های نفسانی خودشده است،جهت صحیح را ازدست داده وبی هدف وسرگردان شده است. حضرت بهآءالله درآثارخود انسان رابه شناخت نفس حقیقی خود و توجه به گوهروجودخودفرامی­خوانند و اوراتشویق می­کنندکه خود را ازقیدتصورات وتَخَیُلات این جهان فانی رهاسازدوبسوی خداوندتوجـه کنند زیراحصول آرامش ، صلح ، رضایت وسعادت پایدار بجزاز این راه میسرنشود .     تصورنمائید که انسان تاچه حد مجذوب خریداشیاء گردیده تا جائی که فکرمی­کنم خانه ای واتوموبیلی ووسایلی دراختیارداریم ، امادرواقـــع متوجه آن نیستیم که این اشیاء مارادراختیارخــودگــرفته اند. هـــرچه متعلقاتی راکه دراختیارداریم بزرگتروگرانترباشد سختی داشتن آنهـــا شدیدتروزحمت آن مشکل تراست . هرچه بیشترداشته باشیم ، حرص وآز ما بیشتر می شود و هرگزازوضع فعلی خودقانع نیستیم .

   حضرت بهآءالله بانگاهی به اوضاع اجتماعی بشری ، مادی گرائی وتصورات وپندارهای واهی مبتنی برآن رامورد ســــرزنش وملامت قرارداده ومی فرمایند :

   « وای وای ای عاشقان هوای نفسانی ازمعشوق روحانی چون برق گذشته اید وبه خیال شیطانی دل محکم بسته اید . ساجد” سجـــده کننده ” خیالید واسم آنراحق گذاشته اید وناظرخــاریـــد ونام آن راگل گذارده اید….. » .

برطبق باورهای آئین بهائی آنچه که موجب آرامــش وآســـــــایش درونی انسان رافراهم می آورد توجه به خدا ودوری ازمادیات وروی آوردن به ارزشهاواهداف ابدی است .

   حضرت بهآءالله تأکید میفرمایند که درقلوب مافقط برای یک نوع محبت فضاوجوددارد واین به عهده ماست که محبت خداونـد رادرآن داخل کنیم یاعشق به این دنیای فانی . حضرت بهآءالله میفرمایند:

« … هرگزشنیده ای که یارواغیاردرقلبی بگنجد؟ پس اغیاررابران تاجانان به منزل خوددرآید .» .

آثارآئین بهائی تعلیم میدهدکه انسان باید طالب کسب فضایلی چون محبت ، عدالت ، صبروبردباری ، قابلیت ، امانت ، صداقت باشــــد نفس خودرابراحدی ترجیح ندهد، افتخارواستکبارراازقلب بشوید، به کم قانع وازطلب زیادآزاد باشد ، به فقراکمک کند .

حضرت عبدالبهآء هردوتمدن مادی ومعنوی راستایش میفرمایند و منشأء رفاه وسعادت وترقی بشرمیدانند ولی تمـــدن مادی رابـــــدون ائتلاف معنویات واخلاق ناقص ودرمواردی خطرناک دانسته اند.

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید: پیامگیر :     ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵   ،   ایمیل: anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی :      www.reference.bahai.org/fa