در دورانی  پر تلاطم و جهانی پر از آشوب که صدای پای فاشیسم  بویژه در شمال آمریکا به گوش می رسد و فشار بر قاطبه ی مردم ایران بویژه  طبقه کارگر و زحمتکشان، زنان، دانشجویان، معلمان  و پرستاران  هر روز تشدید می گردد، اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور و کانال  تلویزیونی چشم انداز را بر آن داشت که دست همکاری و اتحاد را بنابر ماهیت تشکیلات و منشور آن دراز کنیم و برای یافتن راه حل مشترکی به چاره جوئی بپردازیم.

  سیمینار یک روزه در فرمات میزگرد بحث – گفتگو

موضع میزگرد:

راهکارهای پیشبرد مبارزه مشترک علیه نظام سرمایه داری حاکم بر ایران (رژیم جمهوری اسلامی )

۱- وظایف و آلترناتیو  نیروها و احزاب سازمانها و نهادهای چپ انقلابی و کمونیستی

۲- راه حل برون رفت از بن بست کنونی و کارمشترک در نقاط اشتراک

مکان:

  ۷۷۵۵ Bayview Ave, Thornhill, ON L3T 4P1

زمان : یکشنبه ۵ مارچ ۲۰۱۷

ساعت شروع میزگرد : ۱۱ صبح / تا ساعت  ۶  بعدازظهر

پذیرایی در محل برنامه موجود است .

نام اتاق پالتاکی

  etehadchap

آدرس پالتاک :  در بخش: میدلایست- ساب کاتگری –ایران –زبان- فارسی –اتحاد چپ

View All Category –Middle East , Sub-Category – Iran- Language –Farsi-

etehadchap

اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور