شهروند ـ علی شریفیان: تام مولکر در گشایش مبارزات انتخاباتی خود به هیچ پرسشی پاسخ نداد و به همین دلیل مورد انتقاد قرار گرفت، اما اینگونه نماند. از دوم تا ۳۱ آگوست رکوردهای سی بی سی دقیقا نشان می دهد کدام رهبر پرسش های بیشتری را پاسخ داده است. مولکر و ترودو هیچ محدویتی قائل نیستند و به تمام پرسش های رسانه ها و مردم پاسخ می دهند. استفن هارپر در هر همایش انتخاباتی فقط به پنج پرسش پاسخ می دهد. در فاصله ای که بررسی شده تام مولکر به ۲۵۸ پرسش، ترودو به ۲۰۴ و هارپر تنها به ۱۰۲ سوال پاسخ داده اند، البته در این شمارش سوالاتی که در مناظره یا مصاحبه ها از هر رهبری پرسیده شده در نظر گرفته نشده است. روش رهبران مختلف در پاسخ دادن به پرسش ها و از اینهم مهمتر تعداد پرسش ها فرق می کند اما علت عمده ای که سیاستمداران سعی می کنند پرسش و پاسخ ها را محدود کنند به خاطر اینست که این موضوع ریسک دارد و به اصطلاح ممکن است کار دستشان بدهد.leaders