شهروند ـ علی شریفیان: آن گروه از کانادایی هایی که بیش از پنج سال در خارج کانادا زندگی کرده اند نمی توانند روز ۱۹ اکتبر در انتخابات فدرال شرکت کنند. تاکنون چند دادگاه به این مسئله رسیدگی کرده اند. آخرین بار حدود سه ماه پیش دادگاهی در انتاریو در نهایت رای داد به دلیل اینکه رای دادن و شرکت در تصمیم گیری درباره زندگی کسانی که در کانادا زندگی می کنند به این گروه مربوط نمی شود، آنها نمی توانند در انتخابات فدرال رای بدهند. این رای مورد انتقاد و اعتراض گروه زیادی در داخل کانادا و کسانی که عمدتا به خاطر کار یا زندگی خانوادگی در خارج از کانادا زندگی می کنند، قرار گرفت اما در همه حال در انتخابات پیش رو به اجرا در خواهد آمد و بر اساس آمارهایی که در دست است با این ترتیب یک میلیون و ۴۰۰ هزار کانادایی نمی توانند روز ۱۹ اکتبر رای بدهند.