کمیته بزرگداشت شاهرخ زمانی و همبستگی با جنبش کارگری ایران:

در اعتراض به قتل شاهرخ زمانی، از فعالین سرشناس و جسور جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران، توسط رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی در زندان گوهردشت و در دفاع از جان فعالان کارگری و سیاسی زندانی، تظاهراتی توسط کمیته ای موقت تحت عنوان “اکسیون پشتیبانی از کارگران و فعالان سیاسی زندانی و در محکومیت قتل شاهرخ زمانی” و با پشتیبانی “کمیته حمایت از شاهرخ زمانی” در مقابل دفتر عفو بین الملل در یکی از مناطق مرکزی شهر تورنتو روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵ برگزار شد.

این تظاهرات مورد حمایت جریانات کارگری و سوسیالیستی کانادایی و سازمانها و احزاب چپ و کمونیست ایرانی در تورنتو قرار گرفت. با وجود اینکه تظاهرات در مدت کوتاهی برنامه ریزی شد و در وقت اداری برگزار شد دهها نفر از انسان های آزادیخواه و معترض به جنایات رژیم اسلامی در آن شرکت کردند. تظاهرکنندگان از جمله خواهان آزادى فورى و بدون قید و شرط کلیه کارگران زندانى و زندانیان سیاسى در ایران بوده و با شعارهایی از جمله “سرنگون باد جمهورى اسلامى” به تظاهرات ایستاده خود به مدت نزدیک به دو ساعت ادامه دادند و سپس در خیابان یانگ به سمت چهارراه یانگ و اگلینتون راهپیمایی کردند.

وجود ده ها بنر و پلاکارد و عکس هایی از شاهرخ زمانی و توزیع صدها اطلاعیه انگلیسی در رابطه با قتل شاهرخ زمانی و دور جدید سرکوبها در ایران موجب شد که توجه عابران پیاده و سرنشینان اتومبیلها به تظاهرات جلب شود.

سخنرانان دعوت شده در این تجمع اعتراضی متشکل از افراد زیر بودند:zamani-protest

خانم ​صفیا گاهیر، دبیر کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا- انتاریو و نیز کمیته عدالت جهانی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا. صفیا در سخنرانى خود کشته شدن شاهرخ زمانی را به شدت محکوم کرد و ضمن حمله به سیاست های بورژوایی، فاسد و ضد کارگری جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری کلیه کارگران زندانی شد و بر تعهد بزرگترین اتحادیه کارگری کانادا به تداوم همبستگی طبقاتی با جنبش کارگری ایران تاکید کرد.

آقای هرمان روزنفلد، از فعالین قدیمی جنبش کارگری کانادا و جریان پروژه سوسیالیستی، سخنران دوم این تجمع بود که قتل شاهرخ را یک ضایعه برای طبقه کارگر جهانی دانست و بر اهمیت تداوم مبارزه علیه رژیم سرمایه داری ایران و برقراری سوسیالیسم تاکید کرد. او همچنین گسترش همبستگی طبقاتی با مبارزات کارگری و سوسیالیستی در ایران را حائز اهمیت و اساسی دانست.

سخنران سوم خانم گلوریا نفزیگر از طرف سازمان عفو بین الملل بود که در مورد مرگ شاهرخ زمانی در زندان جمهوری اسلامی ایران، موارد مشابه در این زمینه، شرایط وخیم زندانیان سیاسی، و اهمیت تحقیقات مستقل در مورد مرگ شاهرخ و وضعیت دیگر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی سخنرانی کرد.

در ادامه تظاهرات فعالان نهادهاى کارگرى و سازمانها و احزاب کمونیستى ایران سخنرانى کردند  و ضمن محکومیت رژیم سرمایه داری اسلامی در این جنایت خواستار آزادی کلیه فعالین کارگری و تمامی زندانیان سیاسی شدند. همچنین احکام صادره علیه مبارزین کارگری مانند محمود صالحی، رسول بداقی و بهنام ابراهیم زاده و دستگیری علی نجاتی را محکوم کردند.

جلسه ارزیابی از این حرکت اعتراضى در تاریخ ۲۰ سپتامبر برگزار و تصویب شد مراسمی در بزرگداشت شاهرخ زمانی و در همبستگی با جنبش کارگری ایران در روز شنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۱۵ برگزار شود و نام کمیته برگزار کننده، که در برگیرنده جریانات مختلف چپ و کمونیستی و کارگری در سطح شهر است، به “کمیته بزرگداشت شاهرخ زمانی و همبستگی با جنبش کارگری ایران” تغییر داده شود. جزییات مراسم ۲۴ اکتبر متعاقبا اعلام خواهد شد.