شهروند ـ علی شریفیان: این هفته اداره آمار کانادا آماری مقایسه ای از جمعیت کانادا به لحاظ تقسیم بندی سنی منتشر کرد. به طور کلی از لحاظ مقایسه جمعیت سالمند کانادا نسبت به جوانان به اندازه یک درصد بیشتر شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده روز اول جولای امسال از ۳۵ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۸۰۰ نفر جمعیت کل کشور، (سال گذشته ۳۰۸ هزار و ۱۰۹ نفر به جمعیت کانادا اضافه شده است.)، بیشتر این افزایش را جمعیت مهاجر تشکیل می دهند. از این جمعیت ۵ میلیون و ۷۸۰ هزار و ۹۰۰ نفر بالای ۶۵ سال و ۵ میلیون و ۷۴۹ هزار ۴۰۰ نفر ۱۵ ساله بوده اند. در قیاس سالمندان به میزان یک درصد از نوجوانان بیشتر هستند. البته هنوز در میان کشورهای گروه ۷ کانادا جمعیت جوانتری دارد. در میان این هفت کشور در میان جمعیت ژاپن ۲۶ درصد بالای ۶۵ سال هستند. اما نکته قابل توجه که با تاکید مطرح شده اینکه سرعت رشد موالید (افزایش جمعیت جوان) نسبت به سالمندان از سال ۲۰۰۱ به این سو بیشتر بوده است.Seniors

بیشترین جمعیت کانادا در چهار استان کشور زندگی می کنند. مجموعا ۳/۸۶ درصد جمعیت کانادا در انتاریو، کبک، بی سی و آلبرتا زندگی می کنند. انتاریو همچنان با ۱۳ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۱۰۹ نفر پرجمعیت ترین استان کشور است.