شهروند- علی شریفیان: نتایج نظرسنجی که به وسیله بنگاه سنجش افکار نانوس انجام و روز ۱۸ نوامبر منتشر شده است، می گوید حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو که تازه به قدرت رسیده محبوبیتش در میان مردم افزایش یافته است.

در این نظرسنجی از شرکت کنندگان خواسته شده به احزاب از نظر خودشان از ۱۰۰ نمره بدهند. لیبرال ها از ۱۰۰ امتیاز ۶/۶۸ امتیاز به دست آورده اند که ۴/۲ امتیاز از نظرسنجی مشابه ای که روز ۱۱ نوامبر انجام شده بود، بهتر شده و بالاتر رفته استnanos.

حزب محافظه کار ۹/۴۴ امتیاز (۶/۱ امتیاز کمتر)، ان دی پی ۸/۴۷ امتیاز (۹ امتیاز کمتر)، حزب سبز ۶/۳۱ (۵ امتیاز بالاتر) و بلوک کبکوا در کبک ۳/۲۵ امتیاز که ۹/۳ امتیاز از نظرسنجی ۱۱ نوامبر کمتر شده است.

این نظرسنجی با شرکت ۱۰۰۰ نفر انجام شده است.