nazim-hekmat

رفقای بیمار

ما شفا خواهیم یافت

دردها و رنجهامان پایان می پذیرند

آرامش خواهد آمد

آرام آرام

در غروبی گرم

از شاخه های سبز سنگین

فرو خواهد ریخت

رفقای بیمار

اندکی بیش دوام آرید

بیرون در

مرگ نه

که زندگی در انتظار ماست

بیرون در

جهانی پرشور نشسته

مثل یک لیمو خشکیدن

مثل یک شمع آب شدن

مثل یک درخت افرا فروافتادن

در شأن ما نیست

ما نه لیموییم

نه شمع

نه درخت افرا

ما مردمیم

می دانیم چگونه امید را با دارو درهم بیامیزیم

چگونه به پا خیزیم

زندگی کنیم

و بازبیابیم

طعم نمک خاک و آفتاب را