یگانه رحمانیان، هنرمند گرافیست، با الهام از عکس رونیا، کودک سه ساله ای که می خواهد زنده بماند و دارد با بیماری مهلکش می جنگد، این طرح را ساخته تا به همه بگوید که رونیا “به آفتاب سلامی دوباره خواهد داد”. روزی از همین روزها، روزی نه خیلی دور. به امید آن روزRonia-Aftab.