مروری بر تعالیم آئین بهائی

اقتباس از آثار نویسندگان بهائی

دوستان گرامی روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه مطابق با ۲۰ اپریل عید رضوان از بزرگترین اعیاد بهائیان است و در سراسر جهان بهائیان این روز فرخنده را جشن گرفته به شادمانی و شکرگزاری می گذرانند، زیرا در چنین روزی حضرت بهاءالله مؤسس آئین بهائی رسالت روحانی خود را اعلام و علناً آئین بهائی را به عنوان آئین جدید و وعده داده شده ادیان گذشته به جهانیان معرفی نمودند. در واقع اعلام نمود که اوست همان فرستاده ای که جمیع ادیان و ملل عالم در انتظارند.

عید رضوان مهمترین عید بهائیان جهان دوازده روز طول می کشد که از اول اردیبهشت آغاز می شود. این عید به این خاطر است که بیش از ١۵٠ سال قبل یعنی در سال ۱۸۶۳ میلادی  در حالی که دو دولت ایران و عثمانی دستور تبعید حضرت بهاءالله را از بغداد به استانبول صادر نمودند، حضرت  بهاءالله و یارانش پیش از حرکت به سمت استانبول بمدت دوازده روز در خارج از بغداد در باغی بنام نجیبیه (رضوان) جمع گشتند. در اولین روز از این دوازده روزحضرت بهاءالله به گونه ای علنی سرآغاز آیین بهائی و پیام روحانی نوین خود را به همراهان خویش اعلان نمود. اگرچه ممکن است در ابتدا این عید تنها عیدی مذهبی تلقی گشته و فقط مربوط به هموطنان بهائی پنداشته شود اما واقعیت این است که این عید، عید همه جهانیان  است چرا که عید رضوان، عید آزادی و برابری همه مردم دنیاست. درست است که در اولین روز عید رضوان حضرت بهاءالله مقام خود را بعنوان پیامبری ایرانی ولی با (رسالتی دنیایی) علنی نمود، اما در آن روز حضرت بهاءالله آیین خود را به عنوان دعوتی که از سه اصل کلی تشکیل می شود معرفی نمود. در تحلیل نهائی عید رضوان عبارت از تجلیل این سه اصل می باشد.

حضرت  بهاءالله از این رخداد و سه اصل نوینی که در آن روز توسط وی مطرح گردید سخن می گوید. این سه اصل سر آغاز فرهنگی نوین است که طلیعه دار بیداری فرهنگی جهانیست چرا که ندای در آن تقدس انسان و برابری حقوق همگان و آزادی عقیده و مذهب و خردورزی و زمانمندی را به مردم جهان گوشزد می کند. این سه بیان در واقع نفی استبداد مذهبی و سیاسی در آن واحد است. اولین گفته حضرت بهاءالله در این روز آن بود که ” سیف (شمشیر) در این ظهور مرتفع  (برداشته شده) است ” این بیان نه تنها دعوتی کلی به فرهنگ صلح و داد و دوستی است بلکه بعلاوه و مخصوصا نفی فرهنگ خشونت مذهبی است. از نظر حضرت بهاءالله آزادی وجدان و عقیده و مذهب اولین شرط حرکت بسوی خردورزی و پیشرفت و تکامل  است. بر طبق این اصل همه مردم صرف نظر از باور دینیشان  در حقوق اجتماعی و سیاسی باید برابر باشند. آنچه که حقوق شهروندی مردم  را تعیین می نماید اعتقاد دینیشان نیست بلکه انسانیت است و بس. حضرت  بهاءالله در واقع اولین کسی است که مفهوم راستین بشر  ر امطرح می نماید در عین حال که از تقدس اصل حقوق بشر در ارتباط با همه انسانها نیز سخن می گوید. دومین گفته حضرت بهاءالله در آن روز تاکیدی بر اصل زمانمندی است و اینکه هیچ آیینی آخرین آیین نیست و آیین بهاءالله نیز پس از هزار سال توسط پیامبری نوین تجدید خواهد شد. این اصل نفی کامل سنت پرستی و انحطاط انسان است. سومین گفته حضرت  بهاءالله در آن روز آن بود که خداوند “در آن حین بر کل اشیاء به کلّ اسماء تجلی فرمود.” بیان سوم بزرگترین اصل فلسفی جهان بینی بهائی است. این اصل بعدا در کتاب اقدس نیز تکرار و تاکید می شود. در آن کتاب حضرت بهاءالله بیان می کند که چون خداوند بر همه اشیاء و همه انسانها به همه صفات خود تجلی فرمود در نتیجه با آغاز عید رضوان همه کس ذاتا مقدس و دارای حقوق برابر و پاک تلقی می گردد. به این جهت است که حضرت بهاءالله به استناد هین اصل نه تنها از برابری حقوق همه انسانها سخن می گوید بلکه بعلاوه تاکید می نماید که دیگر هیچ انسانی و هیچ قوم و مذهبی نمی تواند نجس تلقی بشود. برعکس با این تجلی همگان در دریای پاکی غوطه ور شدند. به این دلیل است که حضرت بهاءالله نه تنها اصل شبه نژادپرستانه نجاست و اجتناب از “دیگران” را نسخ می نماید بلکه از حکم برابری  فراتر رفته ،  همگان را به فرهنگ معاشرت و وداد و الفت با همه اقوام و مذاهب دعوت می نماید. همین اصل است که در این آیین حضرت  بهاءالله خود را به شکل تحریم برده داری، برابری حقوق زنان و مردان، عدالت اقتصادی و نفی همه نوع فرهنگ خشونت  و نفرت و تیعیض نمایان می نماید.

خوانندگان عزیز مقاله این هفته را با رسالت جهانی حضرت بهاءالله که در آثار خودشان بیان فرمودند خاتمه می‌دهیم.

می‌فرمایند: ” منم شاهباز دست بی نیاز که پر بستگان را بگشایم و پرواز بیاموزم… بگو ای دوستان سراپرده یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید. همه بارِ یک دارید و برگِ یک شاخسار.”

عید رضوان که نمایانگر آزادی و برابری ست بر همگان مبارک باد.

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید: پیامگیر :     ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵، ایمیل: anyquestionsplease@gmail.com                                                                           وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی :      www.reference.bahai.org/fa