شهروند- علی شریفیان: خانم خیما موریس Ximena Morris از کارکنان بازی های پان ام تورنتو نخست وزیر اسبق انتاریو را که ریاست بازیها را بر عهده داشت متهم کرده که چندین بار در جریان برگزاری این مسابقات در موقعیت های مختلف خود را به وی نزدیک و سعی کرده او را لمس کند. او از سازمان برگزارکننده مسابقات ۱۰ میلیون دلار درخواست غرامت کرده است. اکنون که هشت ماه از بازی های پان ام می گذرد دیوید پترسون با انتشار یک بیانیه ی ۱۰ صفحه ای اتهامات خانم خیمنا موریس را رد کرده و خواستار ۲۰۰ هزار دلار غرامت به خاطر هتک حرمت خود شده است.

پلیس در حال آماده کردن مدارک، اسناد، شواهد و همینطور بازجویی های که کرده و گفته های شاهدان عینی است تا آنها را به دادگستری ارائه دهد.