دادگاه کیفری بین المللی "تئونسته باگاسورا" یکی از سرهنگ های سابق ارتش رواندا را به زندان ابد محکوم کرد. 


شماره ۱۲۰۹ ـ پنجشنبه ۲۵ دسامبر  ۲۰۰۸


 

بی بی سی: دادگاه کیفری بین المللی "تئونسته باگاسورا" یکی از سرهنگ های سابق ارتش رواندا را به زندان ابد محکوم کرد. باگاسورا به اتهام طراحی کشتار افراد قبیله توتسی و افراد میانه رو قبیله هوتو محکوم شده است.

بر اساس حکم این دادگاه که در تانزانیا برگزار شده، تئونسته باگاسورا و سه نفر دیگر از اعضای ارشد ارتش "به توطئه چینی برای انقراض جمعیت توتسی و افراد مخالف خود" مبادرت کرده اند. به این ترتیب آنها اصلی ترین طراحان نسل کشی رواندا محسوب می شوند.

در سال ۱۹۹۴ ظرف تنها ۱۰۰ روز حدود ۸۰۰ هزار نفر از اهالی اقلیت قومی توتسی و اعضای میانه روی قوم هوتو به دست شبه نظامیان هوتو به قتل رسیدند.

به گفته دادستانی، آنها طرح ریزی برای قتل عام را از ۱۹۹۰ شروع کردند و یک سال بعد پیش نویس طرحی را بین اعضای ارتش پخش کردند که در آن توتسی ها "دشمن اصلی" توصیف شده بودند.

گفته می شود باگاسورا در سازماندهی دسته های موسوم به "اینتراهاموه"، که به کشتار افراد قبیله توتسی دست می زدند و نیز توزیع اسلحه و قمه، ابزار اصلی کشتار بین آنها، دست داشته است.

باگاسورا که از ۱۹۹۶ تا کنون در بازداشت به سر برده، در کامرون دستگیر شد. او در حال حاضر ۶۷ سال دارد. به گفته دادستان، باگاسورا پس از سرنگونی هواپیمای حامل جوونال هابی آریمانا، رئیس جمهوری هوتوی رواندا، در ششم آوریل ۱۹۹۴ کنترل ارتش را در دست گرفت.

نسل کشی در رواندا مانند قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم از جمله فجیع ترین وقایع تاریخی قرن بیستم محسوب می شود و عواقب آن در منطقه به خصوص در جمهوری دموکراتیک کنگو هنوز کاملا محسوس است.

بعضی از شبه نظامیان هوتو که در نسل کشی دست داشتند از مرز گریخته و وارد جمهوری دموکراتیک کنگو شدند. شورشیان توتسی نیز که گفته می شود از سوی دولت رواندا حمایت می شوند به درگیری مسلحانه با آنها مشغولند. در نتیجه این درگیری ۳۰۰ هزار نفر در کنگو آواره شده اند.

در دادگاهی جداگانه که روز پنجشنبه در رواندا برگزار شد، پروتایس زیگیرایرازو برادر همسر رییس جمهوری سابق این کشور نیز به اتهام دست داشتن در قتل عام به ۲۰ سال زندان محکوم شد.