ما نامزدهای هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا امروز به صحنه آمده ایم زیرا بر این باوریم که کنگره، پس از دوره‌هایی از چالش‌های گوناگون، بازیابی شده و در مسیر پیشرفت و رشد قرار گرفته است. امروز اگر همه در جهت انتخاباتی پرشور همت کنیم، افق روشنی پیش روی ماست.

ما امضاکنندگان این بیانیه وجود کنگره ای جدا از کشمکش‌های گروهی در قالب‌های هوادار یا اپوزیسیون، و کنگره ای پرتلاش و هدفمند در جهت بهبود زندگی همه ایرانیان کانادایی در فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را نه تنها مفید بلکه امری ضروری می دانیم.

ICC-candidates

ما در راستای اساسنامه کنگره ایرانیان کانادا با وجود اختلافات طبیعی به بازی های جناحی، یارکشی، تخریب، تهمت، بایکوت، و حذف ورود نخواهیم کرد و از همه نامزدهای هیئت مدیره و افراد و گروه ها دعوت می‌کنیم به جای برچسب زدن و متهم کردن همدیگر، اعضای کنگره ایرانیان کانادا و یا بخشی از جامعه رنگین کمانی ایرانیان کانادا ادبیاتی مبتنی بر جذب حداکثری را به کار بگیرند.

ما امضاکنندگان همچنین از همه اعضای صاحب سمت در هیئت مدیره کنگره و همه داوطلبین در کنگره، به ویژه بیژن احمدی و سوده قاسمی که در طول سال گذشته خستگی ناپذیر، متمرکز و با منش حرفه ای در جهت حفظ و پیش‌برد منافع مشترک جامعه ایرانی در کانادا فعالیت کرده اند، قدردانی می‌کنیم.

ما امضاکنندگان با این امید که سال آینده سالی پربار و مفید برای کنگره و جامعه ایرانی ـ کانادایی باشد از اعضای محترم کنگره ایرانیان کانادا صمیمانه درخواست می‌کنیم، با رویکرد مثبت و آشتی‌جویانه در انتخابات و مجمع عمومی کنگره شرکت فرمایند.

ما از آشتی و هر آنچه که در جهت کاهش چالش‌های کنگره باشد، استقبال کرده و شرط ضروری آن را حضورِ مداوم و بدون ِپیش شرط به صورت داوطلب در کمیته‌های کنگره همراه با سایرین و الزام به قواعد کار گروهی حرفه ای برای حفظ منافع همه ایرانیان کانادایی می‌دانیم.

امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:

بهزاد جزی زاده، پویان طبسی نژاد، تایاز فخری، علی بانگی، مجتبی ادیب راد، مهران فرازمند و هومن شیرازی.