از آنجا که به اول ماه جون نزدیک می شویم و هر یک از شما خوانندگان محترم نامه هایی از شرکت های بیمه خود دریافت کرده اید که نشان دهنده تغییرات مهمی است و بر اساس خواسته های مکرر شما، بر آن شدم تا مجدداً مروری بر آنچه که قرار است تحقق یابد بیندازیم تا حقی از کسی ضایع نشود.

به طور خلاصه برای جلوگیری از گرانی حق بیمه اتومبیل در انتاریو مسئولان سیاست گذاری در شرکت های بیمه بر آن شدند تا بخشی از پوشش های حوادث سرنشین را کاهش دهند، یا به عبارتی مسئولیت خرید آن را متناسب با نیاز هر خریدار بیمه به عهده ایشان واگذارند.

از اول ماه جون هر خریدار بیمه اتومبیل دارای این حق است تا بتواند بخشی از پوشش های بیمه ای خود را به انتخاب خریداری کند یا نیازش را با همان حداقل های موجود منطبق کند.

accident

  نظر شما خوانندگان محترم را به استانداردها و حق انتخابها جلب می کند:

۱-پوشش هزینه های درمان و مراکز بازپروری طرح استاندارد: پرداخت غرامت معقول تا سقف ۶۵۰۰۰ دلار برای غرامات غیر فاجعه آمیز و یک میلیون دلار فاجعه آمیز.

انتخابی و قابل خریداری: سقف ۱۳۰۰۰۰ دلار برای غرامت های غیر فاجعه آمیز و یک میلیون دلار فاجعه آمیز و طرح دوم عبارتست از تا سقف یک میلیون دلار برای غرامت های غیر فاجعه آمیز و دو میلیون دلار فاجعه آمیز.

۲- پوشش هزینه های پرستار برای نگهداری مصدوم: در مراکز خارج خانه که به همین منظور تاسیس شدند یا گماردن و استخدام پرستار در خانه که به امور مختلف مصدوم بپردازد فقط برای حوادث فاجعه آمیز هفته ای ۲۵۰ دلار و برای مصدوم دوم به بعد هفته ای ۵۰ دلار.

  ۳-پوشش هزینه های استخدام فردی برای سرویس دهی ۲۴ ساعته و نظارت به کلیه امور فردی مصدوم و پوشش هزینه های استخدام فردی برای خانه داری: این فرد می تواند از افراد خانواده باشد یا هر شخص دیگری که توسط مصدوم یا خانواده اش انتخاب می شود برای حوادث فاجعه آمیز هفته ای ۱۰۰ دلار.

۴- پوشش درآمد از دست رفته که قابل جایگزین است: این همان مبلغی است که مصدوم بعد از تصادف قادر نیست به سر کار خود مراجعه کند و از کسب و کار بازمانده است. در حالت استاندارد ۷۰ درصد درآمد تا سقف ۴۰۰ دلار در هفته این مبلغ قابل خریداری است چنانچه بخواهید درآمدتان تا سقف ۶۰۰- ۸۰۰ یا ۱۰۰۰ دلار افزایش یابد.

۵- پوشش هزینه های کفن و دفن و مراسم خاکسپاری- مصدومی که تصادف باعث فوتش شده است تا سقف ۲۵۰۰۰ دلار برای همسر متوفی و ۱۰ هزار دلار برای کل بازماندگان دیگر و هزینه خاکسپاری ۶۰۰۰ دلار.

۱-Medical & Rehabilitation Benefits

۲-Attention Care Benefit   & Caregiver Benefit

۳-Housekepping and Home Maintenance Expenses

۴-Income replacement Benefit

۵-Death and Funeral Expenses