کانون نویسندگان ایران، ششم دیماه ۱٣٨۷به مناسبت درگذشت هرولد پینتر بیانیه زیر را صادر کرده است: هرولد پینتر (۲۰۰٨-۱۹٣۰)، نمایش نامه نویس و شاعر بزرگ انگلیسی و جهانی،  …


شماره ۱۲۱۰ ـ پنجشنبه  ۱ ژانویه ۲۰۰۹


 

کانون نویسندگان ایران، ششم دیماه ۱٣٨۷به مناسبت درگذشت هرولد پینتر بیانیه زیر را صادر کرده است:

هرولد پینتر (۲۰۰٨-۱۹٣۰)، نمایش نامه نویس و شاعر بزرگ انگلیسی و جهانی، خالقِ جشن تولد، سکوت، پیشخدمت، بازگشت به خانه و بسیاری آثار دیگر درگذشت. پینتر نویسنده یی متعهد، برابری خواه و ضد جنگ بود و در سخت ترین لحظه هایی که بر نویسندگان و روشنفکرانِ مستقل و آزادی خواه ایران و جهان گذشت هرگز از پشتیبانی و هم بستگی دریغ نورزید. پینتر در سراسر عمر حتی یک دم از ستیز با وهنی که بر تبار انسان می رود باز نایستاد.

یادش گرامی و یادگاران اش پاینده باد.