شهروند: جان توری شهردار تورنتو روز چهارشنبه هشتم ماه جون طی کنفرانس مطبوعاتی گفت، شهر و مردم تورنتو باید در برابر مشکل جدی اسلحه محافظت شوند.

john-tory.jpg.

او در همین باره اشاره کرد که حتی اطلاعات اندک هم می تواند کمک شایانی به پلیس باشد برای شناسایی کسانی که اسلحه ی غیر مجاز حمل می کنند، برای همین منظور در محله هایی که لازم باشد دوربین کار گذاشته می شود، تا کار پلیس برای تعقیب مجرمان آسانتر شود.

توری افزود، با هیچ مصوبه قانونی که به امنیت مردم کمک کند، مخالفت نخواهد کرد.