اولین شماره مجله فرهنگی، ادبی و هنری «غروب» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی حامد ایمان منتشر شد.

سردبیری این مجله بر عهده دیگر روزنامه‌نگار و محقق شناخته شده آذربایجان رضا همراز می‌باشد.

3--goroob

مدیر مسئول این نشریه درخواست کرده که مقالات، آثار، و ترجمه های خود را جهت نشر برایشان ارسال کنید.

با آرزوی تداوم برای این مجله ی فرهنگی ـ ادبی در داخل ایران .