شهروند ـ چشم انداز آزادی پروفسور اهل مونترال، هما هودفر، از زندان اوین بسیار تیره و تاریک است، زیرا خبرها حاکی از آن است که روز سه شنبه قاضی ابوالقاسم صلواتی، وکیل خانم هودفر را نپذیرفت و بدون اجازه ی او وکیل دیگری برایش در نظر گرفت.

به گفته ی خواهر زاده ی هما هودفر این روند برای این قاضی معمول است، کسی که بسیاری از قوانین را زیر پا می گذارد.

homa-hoodfar

او اضافه کرد که هما هودفر همچنان در انفرادی به سر می برد و به بند عمومی منتقل نشده است و خانواده بسیار نگران سلامتی اش است.  اتهامات دقیق این استاد دانشگاه بازنشسته معلوم نیست و روز محاکمه اش هنوز تعیین نشده است. به گفته ی مقامات ایرانی او به همکاری با یک دولت متخاصم و تبلیغات علیه نظام و فعالیت های فمینیستی متضاد با اعتقادات رژیم ایران متهم است.

هما هودفر ماه گذشته به دلیل شرایط وخیم جسمی و تحت مراقبت نیروهای امنیتی، در بیمارستان بستری شد و به سختی امکان راه رفتن و حرف زدن داشت.

سخنگوی وزرات امور خارجه کانادا اعلام کرد که بسیار نگران شرایط این استاد دانشگاه است و پرونده او را به شدت پیگیری می کند و هرکاری را که بتوانند برای همراهی کردن  و آرامش دادن به خانواده او انجام خواهد داد.