شهرداری ناحیه یورک، روز چهار نوامبر میزبان مراسم گشایش بزرگراه چهار بانده ۴۲۷ بود. این بزرگراه با مشارکت شهرداری پیل، شهر وان و دولت انتاریو  …


شماره ۱۲۰۲ ـ پنجشنبه ۶ نوامبر  ۲۰۰۸


 

شهرداری ناحیه یورک، روز چهار نوامبر میزبان مراسم گشایش بزرگراه چهار بانده ۴۲۷ بود. این بزرگراه با مشارکت شهرداری پیل، شهر وان و دولت انتاریو ساخته شده است و قسمت شمالی بزرگراه ۴۲۷  و  انتهای بزرگراه  شماره هفت  را به بلوار زن وی مرتبط می کند. دولت انتاریو به منظور کاهش ترافیک در منطقه یاد شده مبادرت به ساخت این بزرگراه کرده است.

نحوه ساخت این راه، همانند نحوه ساخت خیابانهای استیلز، میفیل رود، جاده فرودگاه و بزرگراه ۲۷ است. بودجه ساخت این راه توسط شهرداری منطقه یورک، منطقه پیل و دولت انتاریو تامین شده است.