بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” با اعتراضات گسترده سازمانهای حقوق بشری و سندیکاهای بین المللی کارگری رژیم را ناچار به آزادی فعال سندیکایی سعید ترابیان با وثیقه سنگین نمود.

روز دوشنبه ۲۸ تیرماه سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه که دستگیری او با اعتراضات گسترده سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه های بین المللی کارگری جهان مواجه بود. رژیم را وادار کرد که به بی گناهی این فعال سندیکایی تن در داد و او را آزاد کند.

بازپرسی شعبه ۶ دادگاه انقلاب کرج برای مواجه جلوه دادن دستگیری و بازداشت این فعال سندیکایی در ازای آزادی او وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی از خانواده وی خواسته بود. بازپرسی فوق که خواسته های بازجویان وزارت اطلاعات در کرج را برآورده می کند و مجری فرمان های سربازجوی بند سپاه زندان گوهردشت کرج فردی به نام محبی که در دستگیری و شکنجه جسمی و روحی فعالین دانشجویی، زنان، دستگیر شدگان اعتراضات سال گذشته، دراویش و زندانیان سیاسی خود شخصا نقش دارد، می باشد.

سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه روز ۱۹ خرداد ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزل شخصی او دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شد. او نزدیک به ۳۶ روز در سلولهای انفرادی این بند تحت شکنجه های شدید روحی قرار داشت و روز ۲۳ تیرماه به بند ۴ زندان گوهردشت کرج منتقل شد.

رضا شهابی فعال دیگر سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه که در روز ۲۲ خرداد ماه در محل کارش دستگیر و به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و همچنان در این بند مخوف بسر می برد. از شرایط و وضعیت این فعال سندیکایی خبری در دست نیست.

دو تن از رهبران سندیکایی اتوبوس رانی تهران و حومه، آقایان منصور اسانلو و ابراهیم مددی علیرغم گذشت چند سال همچنان در بازداشت بسر می برند. اخیر وزیر کار به سازمان جهانی کار تعهد داده بود که او را آزاد خواهند کرد ولی همچنان همانند سایر موارد به تعهدات بین المللی خود عمل نمی کنند و آقای اسانلو را در بند نگه داشته اند.