از خوانندگان

روز عاشورا در تورنتو روز عجیبی‌ بود. در عجبم… هموطنانم دو دسته بودن. کساﻧﻲ‌ که از یک خاک و ریشه هستند ولی‌ جدا…. یک طرف پرچم قرمزها با شعار “مرگ بر جمهوری اسلامی” یک طرف پرچم سبز و ﻋزادار امام حسین!

براﻳﻢ سئوال پیش آمد…تمدن کجاست؟

ashoora-letter-1

“کمونیستها”…شما که دم از آزادی اﺟﺘﻤﺎعی و ﺑﻴﺎﻥ می زنید، ادعای روشنفکری دارید، با دین و اﻋﺘﻘﺎﺩ شخصی مردم چکار دارید؟

مخالف حکومتی؟ باش… رقص و پایکوبی در تظاهرات ضدحکومتی برای یک فرد سیاسی چه معنا دارد؟

کسی‌ که اسم خودشو می ذاره اکتیویست، این روش مبارزه است؟

پرچم قرمزها شما مثل افراد بی منطق و سطحی رفتار کردید! برای کسانی‌ که به شماها امیدوارند متاسفم. باور کنید رقص وسط کارناوال عزا به من جوان ۲۵ ساله هیچ پیامی نداد، فقط به خودتان ضربه زد.

بی طرفم ولی‌ منطق دارم…کاﺭ‌ امروزتون هیچ مفهومی نداشت… هر کسی‌ دین و‌ اعتقاد خودش ﺭا ﺩاﺭﺩ…کمونیست اگر می‌خواستی اعتراض کنی‌ با سکوتت می کردی که قابل احترام باشه… روی بنر می نوشتی چرا مخالف مراسم مذهبی ماها هستی! اون وقت دیگران می گفتند مخالفی ولی‌ توهین نمی‌کنی… پرچمت رو مثل مخالفان ابورشن (سقط جنین) با سکوت بالا می بردی. اون موقع دیده می‌شدی…کلّ کشیدن و آهنگ معین گذاشتن شد صدای زندانیان سیاسی ایران؟! کمونیست ها خودشون سرود ندارن؟ شما که مخالف ظلمی و از عدالت حرف می زنی چطوری و با چه منطق و مدرکی همه ما عزاداران را مزدور خطاب کردی؟

باور کن تو باختی چون با حدود سی نَفَر جمعیت و با اون رفتار زشت مخالفت، ماهیت خودت رو برای کسانی مثل من نشون دادی و اگر ادعای شما درست باشه و حکومت ایران این تظاهرات مذهبی را راه انداخته اونا بردن!

 خطاب به عزاداران:

ashoora-letter-2

دوستان ﻋﺰادار عاشورا…ﺩﺭ مسجد خلوت می کردید زیباتر نبود؟ اﻋﺘﻘﺎﺩاﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯﻳﭽﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از اون اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺮﺩﻳﺪ. مسجد جای عبادته نه وسط خیابانﻫﺎﻱ کشور ﻏﺮﻳﺐ که ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺭا ﺯﻳﺮ ﺫﺭﺑﻴﻦ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩﻩ اند. شما زیر ﭘﺮﭼﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺮﺩﻳﺪ. ما که نتوانستیم عزاداری کنیم .