Babak-Yazdi-c7

مدتی است در شهر ما، تورنتو، اتهام زنی بی رویه و بدون مدرک، با کمال بی پرنسیپی در مدیای اینترنتی – اجتماعی مد شده است. این مسئله از یک طرف جو اعتماد و اطمینان را بین افراد، بی مورد تضعیف می کند و از طرف دیگر شخصیت و حرمت انسانهای حقیقی و حقوقی را بدون دلیل و مدرک زیر سئوال می برد.

صرف اختلاف سیاسی داشتن با کسی، و یا رفت و آمد کسی به ایران و حتی مظنون بودن نباید هیچ انسان سیاسی جدی و مسئولی را به طرف اتهام زدن “جاسوسی” و “لابیگری” سوق دهد. کسی که بدون کوچکترین مسئولیتی اتهام “مزدوری”، “جاسوسی”، “لابیگری” و یا همکاری با رژیم اسلامی را همینطوری مثل نقل و نبات به مخالف خود می زند، واضح است که وزن و بار سیاسی این مقولات را نمی داند!

سنتی که ” هر که با ما نیست با رژیم است ” و یا ” هر کس به ایران رفت و آمد می کند با رژیم است”، سنتی هست که با یک سکت مذهبی مشخصی در جامعه تداعی شده و هیچ ارتباط و سنخیتی با چپ و کمونیسم مسئول در جامعه ایران ندارد. برای ما در جنبش و تحزب کمونیستی کارگری اساس سوسیالیسمِ انسان است و مهمتر از آن ” اصل بر برائت است”. هیچ انسان مسئولی، که برای خودش احترامی قائل است، نباید به هیچوجه به خودش اجازه بدهد بدون مدرک و دلیل محکمه پسندی شخصیت و حرمت افراد را زیر سئوال ببرد. هر فرد و یا جریانی حق دارد و می تواند هر فرد و جریانی که احساس می کند با آن اختلاف سیاسی دارد را نقد کند. ولی بین نقد و اتهام تفاوتی است اساسی. ما از اولی حمایت می کنیم و همه را به این شیوه سالم دعوت می کنیم؛ اما شیوه اتهام زنی را محکوم می کنیم و از همه انسانهای شریف و مسئول قاطعانه می خواهیم که هر چه بیشتر از این سنت نخ نما دوری کنند.