کانون نویسندگان ایران در تبعید برگزار می کند

جشنواره شعرو داستان و نقد ادبی

همراه با موسیقی و آواز

زمان برگزاری: یکشنبه ۴ دسامبر سال ۲۰۱۶

poster-kanoon-frankfortاز ساعت ۳۰/۵ بعداز ظهر تا ۳۰/۹ شب

محل برگزاری:فرانکفورت

Ökohaus Arche

KasselerStraße 1

۶۰۴۸۶ Frankfurt am Main

ورودیه: ۵ یورو