به مناسبت سقوط بهمن در کردستان

بهمن آمد عده ای در زیر آن درمانده اند

عده ای دیگر سرود انقلابی خوانده اند

هست ملت زنده و اینهم خودش یک معجزه است

سی و هفت سال است ملت زیر “بهمن” مانده اند !

 

بگو نگو (!!)

بگو ز مردم دنیا چه شورها برپاست

نگو ز چه پاداش هم در این دنیاست

بگو ز هر که در این راه مستغنی است

نگو ز اینکه خرابی هنوز پابرجاست

بگو ز برای دلی که غمگین است

نگو ز بهر کسی که تشنه در صحراست

بگو ز که دنیا پر از خرابی شد

نگو ز چه در انتقام بی پرواست

بگو ز بهر دل ریش و این نگون بختی

نگو ز مسجد ما فتنه دارد و غوغاست

بگو ز خر که شده پولدار و صاحب مال

نگو ز چه حاجی هنوز سر به هواست

بگو ز هر چه که در این سرا دلت خواهد

نگو ز چه جمعی نشسته در اینجاست !