از خوانندگان

به: هیات تحریریه/ سردبیر محترم نشریه شهروند، کانادا

موضوع: چاپ حقایق تحریف شده تاریخی تحت عنوان “حقایق تاریخی در روابط ترک ـ ارمنی…”

احتراما، اشاره شما به “بعضی از فجایع تاریخی که چرایی و چگونگی آن همچنان در پرده ی ابهام پوشیده مانده ….”، اشاره به فاجعه ای است از سنخ هولوکاست یهودیان که چرایی و چگونگی آن در پرده ابهام نیست. برخلاف القاء شما، به قدر کافی از زوایای مختلف به آن پرداخته شده و طرح آن به این شکل، یعنی در معرض شک و تردید قرار دادن آن در واقع نمک پاشیدن به زخم صد ساله و باز کردن چرک و خون آنست. در واقع نقض غرض است از قصد شما دایر بر ایجاد مسالمت میان ترکها و ارمنی های ایران.

شما قطعا آگاهی دارید که مراجع مختلف و متعدد بین المللی از جمله کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا، دادگاه خلقی پاریس، انجمن بین المللی کارشناسان نسل کشی، پارلمان ها و دولت های بیست و نه کشور و شهرهای متعددی در جهان به استناد ده ها هزار سند و مدرک و شهادت و پژوهش تاریخی و علمی از محققان، پژوهشگران و گواهان از ملیت های مختلف، از جمله خود ترکها، عربها، ایرانی ها و غیره، بر واقعیت این فاجعه صحه گذاشته و در شماری از کشورها حتی انکار این واقعه توهین به بازماندگان و خاطره آنها اعلام شده است.

در همان کانادا، محل اقامت شما، نخست وزیرکشورتان، آقای جاستین ترودو، با اشاره به قطعنامه های مصوب مجالس نمایندگان و سنای کانادا دایر بر شناسایی واقعیت نسل کشی ارمنیان، اظهار داشته است که “کانادایی ها یاد جان های از دست رفته و قربانیان نسل کشی را گرامی داشته و قلبا به بازماندگان این فاجعه، از جمله کسانی که کانادا را مامن و میهن خود قرار دادند، ادای احترام می کنند”.

بی مجازات ماندن عاملان و جانیان این فاجعه براثر مماشات ها، وارونه جلوه دادن واقعیت ها و مقصر شناختن قربانی به جای عامل جنایت، به سیاق آقای علی قره جه لو، که عنوان “دکتر” را هم یدک می کشد، باعث شد که دولت های خلف امپراتوری عثمانی، امروز هم بی محابا و بدون واهمه از مجازات همان سیاست پاکسازی قومی صد سال پیششان را ادامه دهند. همان طور که می بینیم، این بار به جان اقلیت کُرد افتاده و درصددند که با کردها هم به شیوه ارمنیان تسویه حساب کنند. گذاشتن فرصت و امکانات تحریف در اختیار “پژوهشگرانی” که از آبشخور صنعت رد و انکار ترکیه مایه می گیرند، چیزی جر تبرئه و تشجیع جنایتکاران و قلدران جدیدی مانند آقای اردوغان نیست. از شما، که نشریه وزینی به شمار می روید، بعید است که در این توطئه تحریف و تبرئه سهیم شوید.

با احترام،

لاهه، ٢۴ آوریل ٢٠١۶